Home

Arealtilskudd satser 2021

Endelige satser for produksjons- og avløsertilskudd 5 2 Tilskudd for husdyr Tilskuddet blir avgrenset til et maksimalt beløp per foretak. For tilskudd som utbetales i 2019, dvs. søknadsåret 2018 med søknadsfrister 15. mars og 15. oktober 2018, er maksimalbeløpet 560 000 kroner per foretak, inkludert tilskudd til små og mellomstore melkebruk I jordbruksoppgjørene fastsetter avtalepartene foreløpige satser for produksjons- og avløsertilskudd. Satsene blir fastsatt ut fra bevilgningsrammen for hver av tilskuddsordningene og med grunnlag i prognoser for hvor mange husdyr og dekar planteareal jordbruksforetakene vil søke tilskudd for ved den påfølgende søknadsomgangen for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie.

Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og

 1. Satser for 2018 under kap 228 postene 70 og 73 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2018. Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2016, prisjustert til 2018. Timetallsutvidelsen høsten 2016 er lagt inn med helårseffekt. Satser for grunnskoler i Norge godkjent etter friskolelov
 2. Endelige satser for produksjons- og avløsertilskudd 7 4 Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon Endelige satser driftstilskudd ammeku, kroner per foretak per år 1) Soner for arealtilskudd Søknadsfrister Sats per foretak, ved 40 eller flere ammekyr Sats per ammeku for foretak som har 6 eller flere og færre enn 40 ammeky
 3. Arealproduksjon. Telledato og søknadsfrist. Foretak kan søke om tilskudd for arealproduksjon fra 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Tilskudd gis for areal som foretaket disponerer og driver aktivt i vekstsesongen
 4. • Forskrift av 01.08.2018 om satser for og beregning av erstatning ved • Ekstrautbetaling av arealtilskudd til grønnsaker -Begrenset oppad til 500 000 k Arealtilskudd grovfôr økes med 13 kr/daa i sone 5 ,6 og 7 Støttesatsen for drenering dobles til 2000 kr per daa og at satser pr løpemeter settes til 30 kr I 2014 endret H-Frp-regjeringen reglene for tildeling av arealtilskudd
 5. Satser for pensjonspåslag i enkeltstående og andre ordinære private barnehager. I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 16 007 per heltidsplass i 2021 og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager, for private ordinære barnehager med.
 6. 30. august 2018. For målpriser gjelder avtalen fra 1. juli 2018. For det samlede bevilgningsnivå, over kap. 1150 og kap. 4150, gjelder avtalen kalenderåret 2019. Det kan imidlertid bestemmes tilpasninger i avsetninger og satser inneværende år innenfor den samlede bevilgningsrammen. Budsjettmessig

Produksjonstilskudd - endelige satser - regjeringen

I jordbruksoppgjørene fastsetter avtalepartene foreløpige satser for produksjonstilskudd. Satsene blir fastsatt ut fra bevilgningsrammen for hver av tilskuddsordningene og med grunnlag i prognoser for hvor mange husdyr og dekar planteareal jordbruksforetakene vil søke tilskudd for ved de påfølgende søknadsomgangene for produksjonstilskudd Tabeller og satser. Oversikt over skattesatser og avgiftssatser. Søk etter sats. Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies. Ved å bli værende eller trykke på knappen under, godkjenner du bruk av dette for analytiske formål. Ikke spor meg Det er greit. Til toppen Om Skatteetaten. Kontakt oss; Jobbe. Fra 22 juni 2018 settes statens sats for kjøregodtgjørelse ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 for folk som kjører inntil 10 000 kilometer i året. Den nye satsen gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkludert el-biler Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 314 400 og 20 prosent av overskytende listepris.. Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for

Regulering av satser for fosterhjem og besøkshjem er utsatt til høsten. Se nederst i artikkelen for satser for 2017 og 2018. Se også: Utfyllende informasjon om utgiftsdekning. Fosterhjem. Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2019 Basistilskudd I for 2018 er på 153 053 kroner pr. lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. På grunn av øreavrunding avviker månedssatsen noe fra satsen pr. år Ved overnatting på hotell i utlandet legges imidlertid statens satser også til grunn som trekkfrie. De gjeldende satsene for 2018 er slik de fremgår i tabellen nedenfor. Når det gjelder statens satser er det i tabellen operert med satsene for 2017, siden satsene for 2018 enda ikke er fastsatt 1150 og kap. 4150, gjelder avtalen kalenderåret 2018. Det kan imidlertid bestemmes tilpasninger i avsetninger og satser inneværende år innenfor den samlede bevilgningsrammen. Budsjettmessige konsekvenser av avtalen for 2018 er vist i vedlegg 1. For overslagsbevilgningene (post 71 og 73) vil bevilgningsbehovet tilpasses de fastsatt

Derfor tok en vekk alt arealtilskudd til gras i sone 1 og reduserte det i sone 3. Samtidig økte en arealtilskuddet for gras i sone 5. Slik har en i løpet av to avtaler i 2017 og 2018 skapt de urimeligheter som Nationen nå påpeker fra Ryfylke. En kunne laget samme reportasje fra Åsmarka i Ringsaker Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18. Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2015 nr. 802, 22 juni 2016 nr. 766, 28 feb 2017 nr. 231, 18 april 2017 nr. 474, 30 juni 2017 nr. 1087, 5 feb 2018 nr. 146, 14 mai 2018 nr. 721, 27 juni 2018 nr. 1058, 20 sep 2018 nr. 1347, 25 sep 2019 nr. 1224. avsetninger og satser inneværende år innenfor den samlede bevilgningsrammen. For overslagsbevilgningene (post 71 og 73) vil bevilgningsbehovet tilpasses de fastsatte satser, faktiske volumendringer, og for noen poster verdensmarkedets priser. For de overførbare bevilgningene (post 70, 74, 77 og 78) er bevilgningene styrende Oppdaterte rundskriv, veileder og annen informasjon vil bli publisert på Landbruksdirektoratet sin nettside i forkant av ny søknadsomgang med telledato 1. mars 2018. Etterregistreringsfristen for søknaden i 2017, er 10. januar. Foretakene kan blant annet etterregistrere opplysninger om avløserutgifter. Informasjon ligger her Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen. * Statens sats for kjøregodtgjørelse som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer

Se nederst i artikkelen for satser for 2017, 2018, og 2019. Se også: Utfyllende informasjon utgiftsdekning. Fosterhjem. Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2020 Presiseringer for avlingsskadeerstatning og arealstilskudd - søknadsåret 2018 Oppdatert rundskriv fra Landbruksdirektoratet 12. juli. 2018. 1. Innledning Den langvarige tørkeperioden og varmt vær fører til stort omfang av avlingsskader i både korn- og grovfôrproduksjonen. Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kommet med. Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2020. Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år

Soner for arealtilskudd - Landbruksdirektorate

Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting fjernes fra og med inntektsåret 2018, i tråd med det som er varslet tidligere Minstelønnssatser fra 1. april 2018 I. (§ 3) Lønnssatser (RIKSAVTALEN) 3.1 Minstelønn for unge arbeidstakere Lærlinger/lærekandidater lønnes ikke etter satser for unge arbeidstakere i de tilfeller lærlingen/lærekandidater arbeider og/eller lønnes som ufaglært arbeidstaker. Se særbestemmelser for lærlinger i Riksavtalen Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2018 på vår blogg. 14. desember 2018 kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2019 på vår blogg Nye satser for forelegg 2018 Så mye må du betale om du bryter trafikkreglene Fra 1. januar skrudde staten opp satsene for råkjøring og andre brudd på trafikkreglene. NYE SATSER FOR FORELEGG: Det kan fra 1. januar 2018 koste helt opp til 10.650 kroner å bryte trafikkreglene, uten at du mister førerkortet av den grunn Satser & regulativer; Gaver til kunder og representasjonskostnader! Gaver til kunder og representasjonskostnader. Skattemessig håndtering av gaver og representasjon. Oppmerksomhetsgaver I FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift § 6-21-6 heter det at enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser i form av blomster, konfekt eller.

Tilskuddssatser for grunnskoler godkjent etter

IMDi forvalter tilskudd til kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekk- og avgiftsfrie satser for 2018. Skattedirektoratet har fastsatt følgende trekk- og avgiftsfrie satser for reiser.

hvordan man i år skal praktisere regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd. 2. Erstatning for klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon For avlingssvikt i vekstsesongen 2018 gjelder følgende: Krav til dokumentasjon av avlingssvikt Alle som kan dokumentere klimabetinget svikt i avlingene, ut over egenrisikoen på 30 BUTIKKOVERENSKOMSTEN HK - NHO 2018/2020 - 4 - Garantilønnssystemets satser er regulert i § 30. 2.3 Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene e

Skattekort, skattemelding (selvangivelse), skatteoppgjør, skattelister, tema og fradrag som hjelper deg til å få riktig skatt I 2018 kom det en innstramming skattemessig. Kostdekning ved overnatting på hotell skulle ikke lenger følge satsene i særavtalen, og det ble fastsatt en egen lavere sats. Ved annen type overnatting enn hotell har det lenge vært slik at arbeidstaker har fått et skattepliktig overskudd ved å bruke statens satser - men også disse satsene ble i 2018 vesentlig redusert Riksavtalens satser fra 1. april 2019 § 3 - LØNNSBESTEMMELSER - FASTLØNTE: § 5 - PROSENTLØNN: GARANTIBESTEMMELSER Kr pr. md. Pr. time § 5.3-3.7 Servitør med fagbrev 26 959,11 175,06 § 5.3-3.7 Begynnersats uten fagbrev 25 935,11 168,41 § 5.3-3.7 Med minimum 2 års praksis uten fagbrev 25 979,77 168,7

 1. Norsk filmforbund Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo Tlf. sentralbord: 21 52 33 80 (Betjent hverdager kl. 11.00-15.00) Org.nr. 971 480 23
 2. gsrente
 3. stelønnssatser for spillefilm (f.o.m. 1. juni 2020 t.o.m. 31. mai 2021) (PDF-versjon av Spillefilmsatser) Gruppe Fagfunksjon 0 år+ 3 år+ 6 år+ 10 år+ 1. REGI - OPPTAK REGI FOR/ETTERARBEID. 4103 3027. 4360 3075. 5209 3463. 604

Arealproduksjon - Landbruksdirektorate

 1. Egenandel og satser Satsene du får dekket ved pasientreiser, og egenandelen du selv må betale, fastsettes årlig av Stortinget. Illustrasjon: Max Emanuelson, Pasientreiser HF. Satser for 2019. Følgende satser gjelder for pasientreiser gjennomført til og med 31. desember 2019: Type sat
 2. Soner og satser for arealtilskudd grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær Kr pr daa Grovfôr Korn Potet Grønnsaker Frukt Bær 1 Østfold utenom en kommune. Akershus/ Oslo de fleste kommuner. Hedmark, kommunen rundt Hamar. Buskerud, kommunene rundt Drammen . Hele Vestfold kommune 0 198 178 750 1 200 1 300 2 Rogaland, Sandnes
 3. Fra 22 juni 2018 settes statens sats for kjøregodtgjørelse ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 for folk som kjører inntil 10 000 kilometer i året. Statens satser for kjøregodtgjørelse endret fra 22. juni 2018
 4. st og mest [
 5. Kort om tilskuddet. Oslo kommune har finansieringsansvar for private barnehager i Oslo. Satsene for tilskudd til drift av private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige driftsutgifter i kommunens egne barnehager
 6. a) For reiser mellom 6 - 12 timer tur.retur, får man 50 prosent av det faste beløpet for det landet som besøkes, se statens satser utenlands b) For reiser fra og med 12 timer tur-retur, dekkes full kost for vedkommende land
 7. Har du fem uker ferie, og feriepengegrunnlaget ditt for 2018 er eksempelvis 475.000 kroner, og bruttolønna di hver måned er 40.000 (og vi satser på at den er det i år også) gir dette følgende regnestykke, ifølge Visma.no: Brutto månedslønn 2018 + (Feriepengegrunnlag x 12 prosent) - (Brutto månedslønn / 26 virkedager) x 30 virkedager

Arealtilskudd satser arealtilskudd; arealtilsko

 1. Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke
 2. Praksisdrift Takster og driftstilskudd På denne siden kan du få oversikt over det meste som har med takster og driftstilskudd å gjøre. Takstoversikt november/desember 2020 Egenandeler november/desember 2020 Forskrift med forklaring nov. og des. 2020 Takstoversikt 2019-2020 Egenandeler 2019-2020 Avtale takstforhandlinger 2019-2020 Protokoll takstforhandlinger 2019-2020 Forskrift om stønad.
 3. istrativ forpleining (Bruspenger) Skriv ut siden Historiske satser
 4. Dokumentet Statens personalhåndbok 2018 (Statens personalhåndbok) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement
 5. Det er kommet nye diett- og bilgodtgjørelse-satser fra 2019 innenlands. Disse satsene ligger tilgjengelig fom versjon 22.1.1352 av Mamut, som kan lastes ned og installeres her. De nye satsene i statens særavtaler er slik: Kr 4,03 Kilometergodtgjørelse med egen bil (økt fra kr 3,90) Kr 780,00.

Nye satser innføres gradvis. Utover i 2018 vil flere og flere varer få ny pant. I september 2018 skal ny pant ha blitt innført på alle nye flasker og bokser. Men i markedet vil det fortsatt være noen eldre flasker og bokser igjen i butikkene og på lager som selges med gammel pant inntil det er tomt Fosterforeldre utfører et oppdrag på vegne av barneverntjenesten. Les mer om betaling, godtgjørelse og rettigheter Gratismalen for reiseregning inneholder en arkfane med statens satser for 2017. Last ned mal til reiseregning her. Her kan du laste ned en enkel mal for reiseregning, som kan fylles ut uetter ditt behov. Malen er laget i regneark og er tilgjengelig både i Open Office og Excel format Det følger av bestemmelsen at kommuner som ikke har kommunale åpne barnehager, har plikt til å bruke satser fastsatt av departementet i utregningen av tilskudd til private åpne barnehager. Til § 9 . Første ledd. Bestemmelsen fastslår at kommunen har plikt til å fatte vedtak om satser for tilskudd innen 31. oktober året før tilskuddsåret Satser for 2018; Ydelser; Børnetilskud. Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre. Børnetilskud, jf. lov om børnetilskud (LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser. De nye satsene gjelder fra 1. juni 2020, og omfatter både satser innenlands og satser utenlands Her finner du oversikt over melkepris og satser fra 1.mars 2019. Prislistene ligger til enhver tid under fanen medlem og melkepriser på medlem.tine.no. Trykk her for å åpne TINE Råvare sin oversikt over melkepris og satser fra mars 201 Reduksjon i tilskuddet ved . Kulturlandskapstilskuddet er et flatt arealtilskudd uavhengig av region og hvilken produksjon som drives. Dette består av to ordninger. I arealsammenheng er landet delt i sju soner , 1-7. Det er også slik at de satser som . Endre statens forslag til endringer i arealtilskudd og beitetilskudd Satser merverdiavgift og avgifter er hentet fra Finansdepartementet. Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 1,5 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene. Oppdatert etter Stortingets vedtak 12. desember 2018 Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019. 04.01.19 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Her er endringene i statens reiseregulativ: Bilgodtgjørelse endres til 4,03 pr. km. Sats for udokumenterte utgifter til kost ved reise endres til: For reise over 12 timer med overnatting dekkes kost med k

Skattefrie satser for dagdiett reduseres betydelig i 2019 De skattefrie satsene for reise uten overnatting innenlands er i 2018 297 kroner for reise mellom 6 og 12 timer og 552 kroner for reise over 12 timer. Disse satsene samsvarer med de som er fremforhandlet i Statens reiseregulativ Nye satser for forelegg 2017 Nå kan du få over 10.000 kroner i bot for å kjøre for fort Og fra 1. januar kostet det nærmere 30 prosent mer å råkjøre på norske veier. KAN BLI DYRT: Satsene for å kjøre for fort har blitt hevet med nærmere 30 prosent fra nyttår. Nå kan du få opptil 10.400 kroner i bot om du råkjører

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse - Reiser for arbeidsgiver med overnatting (døgndiett) Satser for 2018 og tidligere år finner du ved å klikke her. Innenlands og Utenland Satser gjeldende fra . 1. januar 2017 til 22. juni 2018 Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer, ulegitimert sats. Kr 289 Reiser over 12 timer, ulegitimert sats Kr 537 Satser for måltidstrekk i kostgodtgjørelser - Reise for arbeidsgiver uten overnatting (dagdiett) 6 til 12 timer Over 12 timer Frokost, 20

Inkassosatser og gebyrer 2018. Finansdepartementet fastsetter hvert år inkassosatser og nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. Ved oppfølging av forsinket betaling er det også klare regler for betalingsfrister som skal gis til den som får sendt kravet Her er en oversikt over hvilke satser som gjelder ved dekning av utgifter ved bruk av egen bil på reise for arbeidsgiver fra 22. juni 2018. Vi understreker at de trekkfrie/skattefrie satsene som ble offentliggjort ved årskiftet fortsatt er gjeldende. Innenlandsavtalen - reiser i Norge . Satser for diett/kostgodtgjørelse etter særavtale

Skatteetaten opererer også med «pensjonatsats» og «brakkesats». Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene. Last ned: Satser for 2018-2019-2020. Måltidstrekk av utgifter til kos Grunntilskotet vert berekna for fastlegar som har starta i fastlegeavtale frå 1. juni 2018 og seinare, og det vert gitt i eit tidsrom på inntil 2 år for den enkelte lege. Sjå også modellen under, som forklarar korleis dette vert rekna ut. Etterbetaling for mai og juni. Helfo har lagt ut ein etterbetalingsrapport for mai og ein for juni 2020 Korleis vert gebyr bestemt. Tinglysingsgebyret er bestemt i lov og forskrift. Plikta til å betale gebyret er bestemt i tinglysingsloven § 12b og burettslagsloven § 6-16.Storleiken på gebyret er fastsett i ei felles forskrift med heimel i de same avgjerslene Fra 1. januar 2019 er det vedtatt endringer i satser for tilleggsstønader etter tilleggsstønadsforskriften. Satsene er vedtatt oppjustert som beskrevet nedenfor. Stønader til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning): Stønad til reiser med egen bil: Fra 2,36 kr til 2,39 kr per kilomete

SFS 2213 Undervisningspersonalet - for perioden 1.1.2018-31.12.2019 SFS 2214 - Særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler Oversikt over særavtale For 2018 fastsettes høy innbetalingssats til 12 kr/kg NOx og lav innbetalingssats til 6 kr/kg NOx. Det tas sikte på at besluttede innbetalingssatser for 2018 holdes fast gjennom hele året. I løpet av årene 2019-2025 må tilsluttede virksomheter påregne at satsene økes til omlag 15 og 10 kroner for henholdsvis høy og lav innbetalingssats for å sikre oppfyllelse av forpliktelsene i NOx.

Her finner du statens gjeldende satser for reise og kost utenfor Norge. Publisert: 11. des 2017 , Sist endret: 30. jun 2020 Denne siden oppdatet med nye satser fra 1. juni 2020 For utenlandsreiser har det til nå vært skattefritt å følge varierende satser avhengig av hvilket land man reiser er i. Differansene blir for eksempel slik sammenlignet med 2018-satsene: Belgia, sats kr 920 - kr 578 = kr 342 til beskatning ; Danmark, kr 1190 - kr 578 = kr 612 til beskatning ; Polen, kr 600 - kr 578 = kr 22 til beskatnin Statens satser for kjøregodtgjørelse endres fra 1. januar 2019 Av Autogear 19. desember 2018 14. desember kom årets tiende endring i diettregelverket, og Infotjenesters økonomirådgiver og ekspert på reisegodtgjørelse Espen Øren melder at det er gjort noen mindre endringer i satsene for kjøregodtgjørelse Andre satser vi bruker i saksbehandlingen og som vil ha betydning for beregningen. Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 1 054,- i måneden per barn (vanlig sats) og regnes inn som en del av det samlede inntektsbildet (du trenger ikke dokumentere dette).; Barnebidrag - - Inntekt - Dersom du mottar barnebidrag fra forelder som ikke bor sammen med barnet, eller har redusert samvær vil dette. Bruk av satser for bevertning ved HF.. Særskilte arrangementer #. I forbindelse med spesielle arrangementer som normalt skjer inntil en til to ganger per semester, for eksempel sommeravslutning, julebord, seminarer med festmiddag, kan satsene likevel økes opptil maksimumssats for representasjon, kr. 1358 pr. person

satser for oppholdsbetaling. Dette er kun et eksempel og vil kunne variere mellom ulike kommuner. NB: husk at kostpenger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen i barnehagen. I Oslo kommune er dette beløpet i 2018 på kr. 170. Det er imidlertid store variasjoner i kostpenger mellom ulike barnehager i landet. Husk også at beregninger til ma 2016 - 2018 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1. april 2016 t.o.m. 31. mars 2018

Nasjonale tilskuddssatser - barnehage

Historikk - Satser # Gruppelivspremie: # Kalenderåret 2019 (full premie kr 1.200 pr tilsatt) Kalenderåret 2018 (full premie kr 1.287 pr tilsatt) se PM-2017-15 Kalenderåret 2017 (full premie kr 1.250 pr tilsatt) se PM 2016-17; Kalenderåret 2016 (full premie kr 1.270 pr tilsatt) se PM 2015- Særavtalen som gjelder fra 2018 er foreløpig ikke publisert, men trolig vil også særavtalens satser for 2018 være høyere enn de satsene som kan utbetales trekk- og skattefritt. Det betyr at arbeidsgivere som utbetaler kostgodtgjørelse i henhold til statens satser, i tilfelle må splitte innberetningen i en trekkfri og en trekkpliktig del

Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km. fra 1. januar 2020 Egen bil, herunder el-bil kr 4,03 Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen kr 0,10 Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse kr 3,50 Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei kr 1,00 Tilhengertillegg kr 1,00 Motorsykkel over 125 ccm kr 2,9 Fra 1.7.2018. gjelder følgende satser til livsopphold ved gjeldsordning eller utleggstrekk: Enslige skyldnere har krav på kr 8658,- pr måned til eget livsopphold. For skyldnere som er gift eller samboere er satsen kr 7330,- (opp til det dobbelte dersom skyldner helt eller delvis forsørger ektefelle eller samboer) For reiser i Norge gjelder innenlandsavtalen de første 28 dagene, se innenlandsavtalen § 1. Ved opphold som på forhånd er fastsatt til å vare ut over 28 dager på samme sted, kan Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested benyttes. I denne avtalen får arbeidstaker dekket utgifter til kost for sannsynliggjorte merutgifter 14. desember 2018 kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2019 på vår blogg Satser gjeldende fra 01.04.2018: Pr. måned Pr. time 37,5 t/uke 35,5 t/uke 33,6 t/uke Ansettelse 0-12 mndr kr 29 326,38 kr 180,47 kr 190,63 kr 201,42 Ansettelse 1-3 år kr 29 732,63 kr 182,97 kr 193,27 kr 204,21 Ansettelse 3-5 år kr 30 090,13 kr 185,17 kr 195,60 kr 206,6

Tabeller og satser - Skatteetate

ATP-satser 2016 - 2020 - privat virksomhed: Som privat virksomhed skal du indberette ATP-bidrag med A-sats. Der kan være tilfælde, hvor du må anvende en lavere sats. Se Vejledning om hvornår du må anvende lavere bidragssats end A-sats. A-sats Lønmod- tagerens andel kr. Arbejds- giverens andel kr. Bidrag i alt kr. Månedslønned Oversikt over Oslo kommunes tilskudd, legater og stipend. Du kan sortere på tema, bydel eller type 1 Træder i kraft mandag den 1. januar 2018.. 2 Jf. § 11 i BEK nr. 623 af 2. juni 2017 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.. 3 Jf. § 5 i BEK nr. 302 af 30. marts 2017 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.. 4 Jf. § 3 i BEK nr. 1522 af 8. december 2016 om regulering af grænser og præmier i.

Statens satser for kjøregodtgjørelse i 2018 - Autogea

Diettgodtgjørelse . For reiser uten overnatting gjelder følgende satser for 2019: - 6 til 12 timer kr 200 - Over 12 timer kr 400. Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene avrundes til nærmeste hele krone) Satser for 2018. Årets satser for 2018 er nå klare. Det er stigning på alle satser i forhold til 2017. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) beregner hvert år støttesatsene på kap. 577 Tilskudd til de politiske partier på grunnlag av Stortingets bevilgning og den offisielle valgstatistikken fra SSB

Bilsatser - Firmabil - Skatteetate

Dette er Statens satser for kjøregodtgjørelse 2018 Hvis du kjører din egen bil i arbeid har du krav på kjøregodtgjørelse fra arbeidsgiveren din. Her finner du Statens justerte satser for kjøregodtgjørelse gjeldende for 2018. Privatbil Kjøregodtgjørelse justert fra 4,10 kr til 3,90 kroner per kilometer Skattefri sats 3,50 kroner per kilomete Gjelder per 30. mai 2018, regler kan endres. Satser vil bli justert ved endring av grunnbeløpet i folketrygden i mai 2019. Kilde: Nav.no: Foreldrepenger . 3.4. Kontantstøtte: For barn mellom 1 og 2 år (fra måneden barnet fyller 13 måneder til måneden det fyller 23 måneder) som ikke går i barnhage, kan man motta kontantstøtte Hva du kan få og hvor mye du kan få, avhenger av hvilken utdanning du tar Nye portosatser 01.01.2018 Bring slår sammen A og B post Bring slår sammen A-Prioritert og B-Økonomi til post med 2 dagers leveringstid for all adressert post innenlands. Til utlandet må posten merkes med PRIORITY for at den skal skal bli sendt frem på raskeste måte. Les mer om dette på bring.no/post201

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem (2019) - K

RENHOLDSOVERENSKOMSTEN VIRKE/NAF 2016-2018 6 være skriftlig og drøftes minst en gang årlig. Tillegg for renhold som utføres i gruver og lignende avtales lokalt med tillitsvalgt. Ved tilfeller hvor ansatte fjerner oppkast, og dette avviker fra det arbeidstaker me Landsoverenskomsten for elektrofagene 2018- Offshoreavtalen 2018- Akkordtariff landbasert virksomhet- Produktivitetsavtale onshore- Produktivitetsavtale for skip. Overenskomst for Heisfaget. Elektronikkavtalen - EF (I 2016 ble kun satsene endret. Se protokoll for endring satser i 2017 Satser for børnetilskud: Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre. Satserne er gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført

Satser lærlinger, praksisbrev-kandidater, lærekandidater

Måltidstrekk 2019. Satser for 2020 er enda ikke fastsatt. Forhandlingene mellom staten som arbeidsgiver og hovedsammenslutningen er utsatt til januar 2020 Satser for fleksydelse: Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen ATP-satser 2016 - 2020 - offentlig virksomhed: Bruger du alene lønmodtagerandelen som parameter i dit lønsystem, vil du se, at bidraget ikke kan deles ligeligt mellem arbejdsgiverandelen og lønmodtagerandelen, uden at der vil være afrundinger. Det er kun ved de gult markerede bidrag problemet opstår

Regler om diettgodtgjørelse for 2018 - Regnskap Norg

Statens personalhåndbok regulerer representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. (lovdata.no). Som hovedregel skal bevertning ikke benyttes til interne møter med mindre det er ekstern deltakelse. UiO har presisert de statlige føringene gjennom nedenstående retningslinjer. De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2020. Satsene for 2019 er også oppgitt Vi har laget prislister som PDF-filer på noen utvalgte tjenester. Disse kan du laste ned og printe ut, om du ønsker det. Prisendringer kan forekomme i løpet av året Produksjonstilskudd satser 2018. Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 1. august 2018 med hjemmel i forskrift 17. januar 2012 nr. 56 om erstatning ved klimabetingede skader i plante Produksjonstilskudd utbetales med reduserte satser. Publisert . Av Guro Bjørnstad, 02.02.2016. Denne uka blir produksjonstilskudd utbetalt til bøndene. - Dessverre traff ikke myndighetenes prognoser, sier Per Skorge

 • Ingunn solheim gravid.
 • Juletradisjoner i norge mat.
 • Møre og romsdal høyeste fjell.
 • Income inequality.
 • Utgående mva bokføring.
 • Nasjonalrett portugal.
 • Aster symbol expressionismus.
 • Telefonspel.
 • E24 nyheter.
 • Gulvavretting pumpebil pris.
 • Hvordan fjerne jordslag på kalesje.
 • Gebyr uttak valuta dnb.
 • Don quijote film.
 • Bonnier publications illustrert vitenskap.
 • Outlook mail stuck in outbox.
 • Jacobian chain rule.
 • Nike hypervenom phantom 2.
 • Bee movie release date usa.
 • Hvilken karboksylsyre inngår i ketchup.
 • Suspendert twitter konto.
 • John bishop.
 • Hus og hjem interiørgarn.
 • Camping se.
 • Volleyball resultater.
 • Hells angels president world.
 • Mammut jakke herre.
 • Kart bangkok sentrum.
 • Garasjen episoder.
 • Biotherm aquasource gel.
 • Passord for å åpne lønnsslipp.
 • Hvorfor ble frans av assisi helgen.
 • Historien om ferdinand.
 • Third degree burn.
 • Länder mit todesstrafe liste 2017.
 • Tyske fødselsdagskort.
 • Download vocals for remix.
 • Øyafestivalen fredag billett.
 • Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos eldre på sykehjem.
 • Geografisk domene definisjon.
 • Unwetter brandenburg an der havel.
 • Egon schiele tod und mädchen.