Home

Innsynsbegjæring mal

Innsynsbegjæring Jeg ber med dette om innsyn i deres behandling av personopplysninger. Hva kreves det innsyn i? (kryss av) Jeg ønsker innsyn i opplysninger som er registrert hos dere om: meg selv eget/egne barn som er under 15 år en person jeg handler på vegne av (fullmakt må vedlegges) Velg et av følgende alternativ Mal for avslag på innsynsbegjæring E-postmal. From: Arkiv LOS. To: Innsynsbegjærer. Cc: postmottak-ansatte@admin.uio.no. Subject: Avslag på innsynsbegjæring . Det vises til innsynsbegjæring av. Dokumenter Utgangspunkt: Dokumenter i forvaltningen og rettsavgjørelser er offentlige. Dvs. det er de som nekter innsyn som skal begrunne hvorfor du ikke får innsyn. Dette gjelder først og fremst offentlige myndigheter samt en del selskaper og stiftelser med offentlig eierskap (se mer om offentlighetsloven, men også i noen tilfeller private aktører (se mer om miljøinformasjonsloven og. Innsynsbegjæring etter offentlighetsloven Innsynsbegjæringer skal normalt avgjøres innen 1-3 virkedager. (jfr. Rundskriv G-69/98) Innsynsbegjæringer . Når du får en innsynsbegjæring fra presse/publikum skal følgende skje: 1. Du må først vurdere om dokumentet kan utleveres, eller om det skal unntas fra offentlighet

Mal for avslag på innsynsbegjæring - For ansatte

6.1 Mal 1 - Virksomhetens informasjonsplikt ved innsamling av personopplysninger 27 6.2 Mal 2 - Innsynsbegjæring for egne opplysninger 28 6.3 Mal 3 - Innsynsbegjæring for virksomhetens behandling av personopplysninger 29 6.4 Mal 4 - Personvernerklæringer på nett - eksempel 3 Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter

Slik får du innsyn - Presse

 1. En gjennomgang av prinsipper, sentrale hensyn og rettslige kilder som har betydning for barneverntjenestens saksbehandling
 2. Lurer du på hvorfor en privat eller offentlig virksomhet behandler personopplysningene dine eller hvilke opplysninger de har lagret om deg? Da kan du benytte deg av innsynsretten din
 3. SVAR: Hei og takk for at du skriver til oss! Du har rett til å få kopi av dokumentene i saken din. Det kan være noen små unntak angående opplysninger om andre personer, men dette er hovedprins..
 4. Rett til innsyn i pasientjournalen din. Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din, og hvem som har sett informasjonen om deg. Du kan gjøre det digitalt her på helsenorge.no, eller du kan be om å få opplysningene på andre måter
 5. INNSYNSBEGJÆRING Til: Jeg ber med dette om bekreftelse på at dere har personopplysninger om meg i deres datasystemer eller registre. Om det er tilfellet, ber jeg om innsyn i opplysningene etter personvernforordningen artikkel 15. Bakerst i skjemaet står rettigheter og plikter i forbindelse med innsyn
 6. Vises ikke, eller er ikke PDF-dokumentet under lesbar, klikk her. Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, første ledd2:Pasienten og brukeren har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Pasienten og brukeren har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende. Loven sier ikke noe om på hvilken.
 7. § 5. Utsett innsyn. Organet kan fastsetje at det i ei bestemt sak først skal vere innsyn frå eit seinare tidspunkt i saksførebuinga enn det som følgjer av §§ 3 og 4, såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte misvisande bilete av saka, og at innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser

Mal for vedtak om innsynsbegjæring # Last ned mal for vedtak om innsynsbegjæring (DOC) Klage på avslag om innsyn # Retten til å klage over avslag på krav om innsyn er regulert i § 32 i offentlighetsloven. Klager etter offentleglova forberedes og sendes til Mal for vedtak om innsynskrav Keywords: innsyn, malverk, innsynsbegjæring, innsynskrav Last modified by: Synøve Halstadtrø Mørseth Company Saken gjelder Rogaland statsadvokatembeters saksbehandlingstid for en begjæring om innsyn i straffesaksdokumenter i en avsluttet straffesak. Statsadvokatembetet hadde brukt omlag fire måneder på å behandle innsynsbegjæringen. Ombudsmannen viste til at Riksadvokatens veileder om innsyn i straffesaksdokumenter, alminnelige regler om saksbehandlingstid i forvaltningen og hensynene bak.

INNSYNSBEGJÆRING Datatilsynets innsynsmal, side 1 Til: (Virksomhetens navn) Jeg ber med dette om innsyn i deres behandling av personopplysninger. Baksiden av skjemaet viser rettigheter og plikter i forbindelse med innsyn. 1. Hva kreves det innsyn i? (kryss av) Jeg ønsker generell informasjon om deres bruk av personopplysninge websiden til arkivet ligger innsynsbegjæringsskjema. E-post med innsynsbegjæring sendes automatisk til arkiv@hiof.no. Merk at også innsynsbegjæringer kan mottas via brev, telefon eller e-post. Hvis arkivet mottar innsynsbegjæringen, videreformidles innsynsbegjæringen til saksbehandler. Arkivet kan bistå med hjelp ved behov Mal for klage (nynorsk) (odt - åpent filformat) Klagen må innehalde følgjande informasjon: Namn, adresse, tlf. nr. og e-post til klagar (og eventuell partsrepresentant) Kva har du gjort før du fremjar klagen til KOFA (klage til oppdragsgjevar, innsynsbegjæring og liknande Innsynsbegjæring. Lytt til teksten Stopp avspilling. Rett til innsyn i behandling av personopplysninger. Sist endret 15.10.2018 17:21. I henhold til ny personopplysningslov som trådde i kraft 20. juli 2018 er den generelle retten til innsyn i hvordan dine personopplysninger behandles og formålet for innsamling noe utvidet i forhold til. Innsynsbegjæring kreves ved å trykke på knappen Legg valgte dokumenter i bestillingskurven. E-post sendes da til organet. Dette er en mal Author: Benedikt Jónsson Created Date: 6/8/2011 2:16:21 PM.

Rutinebeskrivelse. Innsynsbegjæringer. Innsynsbegjæring kan komme via postmottak@uv.uio.no direkte til enheten /saksbehandler eller ved personlig oppmøte.. Sak i ephorte: Innsynsbegjæringen legges på saken det bes om innsyn i. Arkivdel: SAK UIO Hvis det dreier seg om innsyn på dokumenter som det ikke finnes sak fra før skal det lages en ny sak på dette Innsyn i personopplysninger Hva er innsynsrett? Innsynsretten (som du finner i personvernforordningen artikkel 15) går ut på at du kan spørre en virksomhet om hvordan opplysningene om deg behandles, og få vite hvilke opplysninger de har lagret om deg. Det koster ingenting å benytte seg av innsynsretten.. Retten til innsyn og virksomhetens plikt til å gi informasjon er lik for både.

Manglende svar på innsynsbegjæring skal regnes som et avslag, som kan påklages. Dette gjelder dersom det ikke gis svar på innsynskravet innen 5 arbeidsdager. Krav om innsyn ved offentlige anskaffelser skal avgjøres uten ugrunnet opphold For å ha rett til innsyn, er det et vilkår at arbeidstakeren har mistanke om at egen lønn er fastsatt på diskriminerende vis. I dette ligger for det første at den ansatte må mene seg diskriminert ut fra et av diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringsloven Mottak av innsynsbegjæring i kommunens e-postmottak og/eller fysiske postmottak. Enkle innsynsbegjæringer som kommer til kommunens offisielle e-postadresse post@eigersund.kommune.no eller i kommunens fysiske postmottak, videresendes til innsyn@eigersund.kommune.no; Andre innsynsbegjæringer registreres i WebSak Vi ønsker helst at du benytter deg av vår digitale postkasse som du finner ved å trykke her. Hvis du ikke ønsker å benytte deg av digital postkasse, fyller du inn skjemaet under og får svaret tilsendt på valgt e-postadresse. Vi minner om personopplysningsloven og Vær Varsom plakaten. Innsynsbegjæring Oppgi e-post adressen din her, hvis d Krav om innsyn i saksdokumenter, journaler og andre registre produsert eller mottatt ved organet kan fremmes skriftlig eller muntlig, men det er ønskelig at man sender en skriftlig innsynsbegjæring som elektronisk post via vår postjournal på kommunens hjemmeside

§ 13 - Vurdering av innsynsbegjæring - regjeringen

En innsynsbegjæring som er fremsatt per brev, ebrev eller på annen måte er dekket av dokumentbegrepet etter offentlighetsloven § 3 første ledd annet punktum, er etter dette å anse som «saksdokument for organet» i relasjon til arkivforskriften § 2-6 første ledd Et spørsmål som kommer opp ofte knyttet til GDPR er innsyn i og sletting av personopplysninger som er lagret i eposter og andre ustrukturerte personopplysninger. Å gi innsyn eller slette ustrukturerte personopplysninger kan både være en omfattende eller komplisert oppgave. Men det å slette eller gi innsyn kan medføre ytterligere behandling av personopplysninger, som i enkelte tilfelle. Rett til dokumentinnsyn i tilsettingssaker i offentlig sektor I privat sektor har man normalt ingen lov- eller tariffbestemmelser som regulerer arbeidsgivers utvelgelse av personer til tilsetting, og det foreligger ingen lov- eller forskriftsbestemmelse som regulerer ev. innsyn I offentleglova er det fastslått som en hovedregel at publikum har rett til å se arkivmateriale fra offentlig forvaltning. Derfor er det Arkivverkets mål at avleverte arkiv i størst mulig grad skal være åpne for bruk for alle. Allikevel inneholder en del arkivsaker taushetsbelagte opplysninger som det ikke uten videre kan gis innsyn i Elever får vitnemål etter 10. trinn i grunnskolen og etter et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Vitnemålet brukes som dokumentasjon ved søkning til høyere utdanning i inn- og utland

En innsynsbegjæring trenger ikke ha en saklig begrunnelse, og kan dermed ikke avslås hvis det mangler en slik begrunnelse. Innsynskrav for en ubestemt periode eller en ubestemt rekke saker kan bli avvist (Offentleglova § 28). Det gis ikke innsyn i dokumenter som er under arbeid (ikke ekspedert/ferdigstilt) This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website

Rutiner for behandling av innsynsbegjæringer ved Arkiv LOS

 1. Innsynsbegjæring til barn i skole eller barnehage Last ned innsynsbegjæring til barn i skole eller barnehage fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder
 2. VG saksøker Riksadvokaten. Mediehuset Dagsavisen. Sjefredaktør og adm.dir.: Eirik Hoff Lysholm | Direktør: Nina Kordahl | Redaktør Dagsavisen Oslo: Bente Rognan Gravklev | Sjefredaktør RA.
 3. ar 7. mai 2010. arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå. Kapittel 9 i Arkivhåndboken for offentlig forvaltning, Innsyn i offentlig arkivmateriale og kapittel 9 og 10 i Rettleiar til offentleglova, om Handsa
 4. Har ikke oppdragsgiver fulgt reglene for offentlige anskaffelser, kan du klage
 5. Innsyn kan gis etter innsynsbegjæring. I tillegg til at vedtak om tildeling av BU-midler er tilgjengelig via Innovasjons Norges postlister, legger også distriktskontorene ut informasjon om innvilgede prosjekter på sine hjemmesider så snart vedtak er fattet

Partenes rett til dokumentinnsyn - Jusstorge

 1. st 12 måneder de siste to årene
 2. Hun vurderer å sende en innsynsbegjæring direkte til regjeringens koordineringsgruppe, som ledes av direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) Ifølge Dagbladet har Ropstad sagt at han vil komme med en tiltakspakke for sårbare barn og unge på torsdag
 3. isteren gjere greie for saksgongen så langt samt kvar saka står i dag, og vil han.
 4. Du kan klage på avgjørelsen om klarering, dersom du har fått en klarering på vilkår, karantenetiden som er fastsatt, avslag på begrunnelse eller avslag på din innsynsbegjæring. Ved underretning om negativ avgjørelse vil det bli gitt en begrunnelse for avgjørelsen, jf. sikkerhetsloven § 8-13
 5. Larvik kommune - Anskaffelsesstrategi 2017-2020 2017-01-20 Side 3 av 38 1. INNLEDNING Larvik kommune har per i dag en anskaffelsesstrategi for 2014-2016
 6. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2006 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 3 annet ledd første punktum, § 11 femte ledd, § 11b, § 13c tredje ledd første punktum, § 13d tredje ledd, § 19 tredje ledd, § 24 fjerde ledd, § 28 fjerde ledd, § 36 tredje ledd fjerde og femte punktum, § 38 tredje ledd annet punktum og.
 7. Fra 01.01.2015 fikk Arendal og Grimstad kommune felles postmottak hos AKST Dokumentsenter, og driften av dokumentsenterets post- og budtjenester ble overført til AKST. Brevpost må derfor være adressert etter følgende mal: Kommunens navn Avdelingens eller tjenestens..

Her finner du retningslinjene for personver på IKEA. Sist oppdatert: 15.10.2020. Personvernregler. Vi vet hvor viktig det er for deg å forstå hvordan vi bruker dataene dine Offentlig innsyn i praksis - notater om problemer og mulige framtidige løsninger Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Ui Mal for Risikoanalyse for eksisterende og nye systemer. NOK 20 000. Innføring av nye datasystemer, risikovurdering. Håndtering av innsynsbegjæring fra kunder og krav til dataportabilitet. NOK 10 000. Rutine for bruk av kunde- og kontaktinformasjonsdata til markedsføringsformål Skal finne ut om utviklingshemmede opplever ulovlig frihetsberøvelse. Helsedirektoratet varsler en opprydding i regelverk og Stortinget krever en kartlegging

Internkontroll og byggesaksbehandling . Enhet for Byutvikling/byggesak . Forvaltningsrevisjonsrapport Haugesund kommune . April 2017 . www.kpmg.n Avslag på innsyn i riksrevisjonssaker med hjemmel i § 5 2. ledd jf. rr. lov § 18(2) skal teksten Merinnsyn er vurdert fjernes fra malen før vi ekspederer. Innsyn innvilget etter regel for partsinnsyn. Når en innsynsbegjæring blir innvilget etter regel for partsinnsyn, skal vi IKKE ekspedere fra innsynsmodulen Søknadssenter i Nordland fylkeskommune. Velkommen til vårt selvbetjeningsenter. Her finner du ulike skjema: digitale skjema. skjema for nedlasting, utfylling og innsending via e-post eller papirpos

Innsyn Innsyn og publisering av dokumenter Eidskog kommune bruker Acos Innsyn for å legge ut sine offentlige dokumenter. Her kan du få innsyn i kommunens postliste, saksliste og møteplan. Det er også mulighet for søk i de forskjellige fanene Vi anbefaler derfor alle som ønsker en kopi av egen journal å sende en skriftlig innsynsbegjæring som inkluderer et krav om skriftlig bekreftelse fra sykehuset på at begjæringen er mottat. Dersom du ønsker å be om innsyn har vi laget en mal som kan brukes under

Hun vurderer å sende en innsynsbegjæring direkte til regjeringens koordineringsgruppe, som ledes av direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) Ifølge Dagbladet har Ropstad sagt at han vil komme med en tiltakspakke for sårbare barn og unge på torsdag. (©NTB) gunnhild.hokholt.bjerve@ntb.n Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unndras fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis. Innsynsbegjæring sendes til: postmottak@kongsberg.kommune.no. Tjenester fra eksterne samarbeidspartner

Offentlighetsloven - Fylkesmannen

Søknadene er offentlige dokumenter, og ved en innsynsbegjæring vil Kulturrådets praksis følge offentlighetslovens bestemmelser. Søknadsfrist. des. 02. 2020. Kl. 13:00. Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner x Signert og utfylt tilbudsbrev (mal ligger vedlagt). x Dokumentasjon for vurdering av kvalifikasjonskrav, jfr.kap 3. x Dokumentasjon for evaluering av tildelingskriterier , jfr.kap 4 . Sladdet tilbud: Ved en eventuell innsynsbegjæring må Miljødirektoratet gjøre en selvstendi Du har rett til å gjøre deg kjent med dine personopplysninger som er registrert hos kommunen. En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, alder, personnummer, økonomi og helseopplysninger Innsynsbegjæring kan sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 dep, 0030 Oslo eller postmottak@hod.dep.no 2017 - mai Leverandøren støtter FHI med forespurte helseøkonomiske analyser 2017 - juni FHIs STA-rapport foreligger, denne publiseres for deretter å bli trukket tilbake med henvisning til offentleglova Vi jobber for harde livet med Oslo nyes nettsted, snart er vi i mål, joho

Opposisjonen stiller spørsmål ved at regjeringen holdt igjen koronarapport om barn Ap og SV reagerer på at regjeringen ventet ni dager med å offentliggjøre rapporten som viser at overdrevne. Det er innført et nytt, felles system for mammografiscreeningen på Oslo universitetssykehus. - Dette gjør dagen vår mye enklere, sier Khalida Chaudhry, radiolog og overlege ved Brystdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus MOTTAK AV INNSYNSBEGJÆRING - Alle har i følge offentlighetsloven rett til å kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og. andre registre (offentlighetslovens §3) - Innsyn kan kreves muntlig eller skriftli Helse Sør-Øst ønsker økt tempo i arbeidet med å modernisere IKT-utstyr og datanett for sykehusene. Det regionale helseforetaket går nå i dialog med markedet for å avklare muligheten for langsiktig samarbeidsavtale med en eller flere eksterne leverandører

En mann hevder å stå bak flere titusen innsynsbegjæringer

 1. Ved ønske om innsyn, sendes en skriftlig og undertegnet begjæring til post@adamsmatkasse.no. En mal for skriftlig innsynsbegjæring vil vi sende deg ved forespørsel til kundeservice. Kontakt Godtlevertgruppen AS (org.nr. 899 306 562) er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 2. Innsynsbegjæring til besvær? Riksarkivet nekter å utlevere Beredskaps­troppens 22. juli-forklaringer. Man kan begynne å lure på hva som egentlig skjedde, skriver jusstudent Berit Lund Koksvik. Berit Lund Koksvik. Publisert mandag 10. juli 2017 - 07:30 Sist oppdatert mandag 10. juli 2017 - 09:31
 3. Løsningen vil allerede fra sommeren 2019 gi innbyggerne bedre innsynsmuligheter og større åpenhet ved at alle deler av saken ligger inne i løsningen. Det betyr at eksempelvis en leder som får en innsynsbegjæring vil få oversikt over alt som har skjedd i saken og vil lettere kunne gi offentligheten innsyn
 4. Vi viser til Deres innsynsbegjæring vedrørende dokumentene som omhandler . Totalt, 1 dokumenter er vurdert i prosessen. Du er blitt innvilget full tilgang til følgende dokumenter som er inkludert nedenfor: 20/01797-1 Randaberg kirke - Id 85268-2 - Altertavlen - Behandlingsforslag - Randaberg kommune

Begjæring om innsyn i offentlige anskaffelse

Pkt 5. Innsynsbegjæringer (inkl mal/veiledn.) side 6. Forord. Veilederen erstatter forrige versjon (fra 2010) og er ment å være et forenklet oppslagsverk for vurdering av offentlighet og for vurdering av publisering Innsynsbegjæring Sakstittel: Innsynsbegjæring - Beslutningsforum - Journalpost 19/52 - 4 - 2 og 1 DokType U Sak/dok nr: 2019/214-6 2733/2019 Løpenr.: 08.03.2019 Journaldato: 08.03.2019 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Bergens Tidende m.fl. Innhold: Svar - Innsynsbegjæring Sakstittel: Innsynsbegjæring - Innsyn i postjournaler. Meddelelse med karensperiode. Etter at evalueringen av tilbudene er ferdig og en vinner er kåret, plikter oppdragsgiver å sende ut en meddelelse til leverandørene om hvilken leverandør man har til hensikt å inngå kontrakt med, jf FOA § 10-1 og § 25-1 Public 360° Brukerhåndbok Innhold vii Mine vedtaksdokumenter.. 284 Mine åpne prosjekter.. 28 Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av.

Fylkesmannen.n

Koronavirus. Sykehuset Østfold har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Dersom vi forsinker spredningen mest mulig, vil færre få behov for hjelp samtidig Fylket i Norge med den fineste naturen og de beste folken Formannskapsmøte 11. november Formannskapet møtes onsdag 11. november klokken 11.00 i bystyresalen. Møtet sendes direkte via kommunens nett-TV Justisdepartementet . Postboks 8005 Dep . 0030 Oslo . Oslo, 37897/HS10 . OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE . 1. Innledning Spekter har i den senere tid registrert en stigende interesse for å benytte offentleglova til Innsynsbegjæring kan hentes i apotek, Retting og sletting. Apotek 1 sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du benytter noen av våre tjenester, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg

Indre Fosen kommune Postboks 23 7101 Rissa. All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten.Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media Innsynsbegjæring - kontrakter mellom Stortinget og malerfirmaet Edvardsson Entreprenør i siste ti år (2009-2019) Løpenr: 9697/2019 Journalenhet: Felles journalenhet for Stortinget Hopp over liste. Dine personalia. Bestilling av innsyn kan gjøres. Velkommen til Gjøvik offisielle hjemmeside. Her finner du informasjon om våre tjenester og vår organisasjon Saken startet med en innsynsbegjæring fra nyhetsredaksjonen i NRK til BKK. NRK ba om innsyn i en lang rekke opplysninger fra morselskapet BKK AS og datterselskaper. BKK er et stort energikonsern med mange datterselskaper. BKK mener at det bare er BKK Nett, som har monopol på strømnettet i sin region, som er omfattet av offentlighetsloven 13. november 2015 ble en formell innsynsbegjæring sendt. Deretter fulgte en rekke purringer. Av stevningen kommer det fram at PBL mener enkeltvedtakene til barn med spesielle behov tilsier at personalkostnadene innenfor styrket tilbud til førskolebarn (funksjon 211) bør være om lag 24 - 25 millioner kroner, i tillegg til noen kostnader knyttet til administrasjon og andre, mindre.

Rektoren ved Skeie skole mener TV2 har brukt en trussel om innsynsbegjæring som pressmiddel for å få ham til å delta i en landsomfattende spørreundersøkelse om skoleforhold. Etter å ha takket nei tre ganger til å delta i undersøkelsen, som ble sendt ut i juni, mottok Sørreime nylig en e-post fra TV2-journalist Steinar Figved, der han for fjerde gang blir bedt om å svare I vårt arbeid med Født Fri-varslene, har vi bedt om innsyn i organisasjonens regnskap og bilag. En organisasjon som baserer hele sin virksomhet på offentlige tilskudd, bør vise meroffentlighet rundt egen økonomistyring. Vår innsynsbegjæring er blitt avvist. Men granskerne i EY har fått denne tilgangen VG avslører: Over 2400 fikk besøksstans - kommunene fattet bare 27 tvangsvedtak. Forbundet for utviklingshemmede mener VGs funn viser at psykisk utviklingshemmede og deres pårørende ble.

Saksbehandlingsrundskrivet - Bufdi

Sak: Innsynsbegjæring - Utland - Bruker - Avskjermet Dok.: Utgående internt produsert, 17/525030-64 Svar på klage på manglende dokumentinnsyn - Bruker - Avskjerme Individuell plan for helsetjenesten i Bergen kommune Last ned individuell plan for helsetjenesten i bergen kommune fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder Det skal ikke være rom for hemmelighold. Alle beslutningsprosesser skal foregå helt åpent og dokumenteres med referater og protokoller. For å forhindre at det utvikler seg klikker og kameraderi i kommunens administrasjon, vil Hovelista at rådmann og kommunalsjefer skal ansettes på åremål Innsynsbegjæring Alarmsentralen Sogn og Fjordane (110-sentralen). 2014/304-2 15.01.14 Informasjonsinnhenting Hero Norge AS. 2014/304-3 15.01.14 Informasjonsinnhenting UDI Regionkontor Vest. 2014/304-6 16.01.14 Informasjonsinnhenting AMK Helse Førde. 2014/304-7. Offentlighetsloven med forskrifter oppstiller en frist på tre dager på å etterkomme en innsynsbegjæring. I praksis skjer utlevering fra oss i hovedsak samme dag som begjæringen mottas. For det andre legger vi postjournal på internett (e-innsyn), og plikten til dette følger av offentliglovens § 10

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og integritet Jernbanepersonalets Sparebank (JS) behandler personopplysninger som tilbyder av bank- og finansieringstjenester. Dette dokumentet inneholder informasjon om hvordan banken behandler opplysninger om deg og hvilke rettigheter du har etter gjeldende personvernregler Overordnet samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og VID vitenskapelige høgskole SamarbeidavtaleDenne avtalen er inngått mellom Bærum Kommune og VID vitenskapelige høgskole og gjelder langsiktig og forpliktende samarbeid om kunnskapsutvikling, kompetansebygging, forskning, innovasjon og tjenesteutvikling.Dette er en overordnet avtale som beskriver felles intensjon om samarbeide og. Mercedes-Benz Sprinter er varbilen for den som krever mye plass. Den har alt en varebil trenger, pluss en del ekstra. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer info. | Mercedes-Benz kampanj Welcome to EY.com. In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience, Advertising/Targeting cookies, which are set by third.

Oversendelse av klage med vedlegg rektorkontrakter 1. Oslo kommune Utdanningsetaten Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 02 180 Org.nr.: 976820037 Strømsveien 102 Telefaks: 22 65 79 71 0663 OSLO Postadresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO www.ude.oslo.kommune.no Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering Sosiale forhold: - Jeg må si jeg ble opprørt når jeg så hvor lenge rapporten om svikt i tjenestetilbudet til sårbare barn ble liggende på regjeringens bord, før det passet å ta det ut i en pressekonferanse, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.. Rapporten er utarbeidet av en koordineringsgruppe bestående av en rekke etater. Regjeringen mottok rapporten 20. april, og den påpekte at. Oslo Nye Teater tar personvern på alvor og behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR)

Slik fant vi tallene. Årslønnen til rådmennene er hentet inn ved innsynsbegjæring i perioden 13. februar til 21. mars. Tallene inkluderer lønnstillegg, som åremålstillegg, møtegodtgjørelse, personlige tillegg, seniorbonus, overtidskompensasjon, beredskapsvakt og hjemreise StyretStyret fastsetter arbeidsmiljøorganets strategi og mål, og fører tilsyn med den administrerende direktørens arbeid. Det er underlagt grunnforordningen og forretningsordenen. Styret utnevner den administrerende direktøren og vedtar følgende hoveddokumenter Besøksadresse Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad. Postboks 1405 1602 Fredrikstad. Org.nr.: 940039541. Kommunenr.: 300 Sak: Mal for beregning av tilbakekrevingsbeløp Dok.: Internt notat uten oppfølging, 19/87873-1 Mal - Beregning av tilbakekrevingsbeløp Sak: Innsynsbegjæring - Innsyn i dokumenter - Smertemedisinsk Institutt AS Dok.: Inngående eksternt produsert, 19/145002-1 Begjæring om innsyn. Høyesterett mener også at han ikke kan få full tilståelsesrabatt, ettersom det var Aftenpostens innsynsbegjæring som foranlediget innrømmelsen. Forsvarer John Chr. Elden hadde også anført at den store medieomtalen burde tale i formildende retning, men dette avviser Høyesterett

Video: Rett til innsyn Datatilsyne

Innsyn i dokumentene mine i barnevernsa

 1. Selvsagt har avisa rett til å følge opp en sak som er offentlig i det øyeblikk innsynsbegjæring er sendt til kommunen. Men vi har også rett til å stille spørsmål ved måten det gjøres på. I pressens Vær varsom-plakat heter det: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.
 2. Eirik Faret Sakariassen (SV) I siste utgave av fotballtidskriftet Josimar dykker de dypere ned i utviklingen i Viking og i Viking-akademiet. Dette er jo et ganske lukket og ukjent nettverk, som undertegnede aldri hadde hørt om før vi plutselig sto på en kommunal mottakelse for Viking-akademiet på Holmeegenes, invitert av ordføreren
 3. Mal til innsynsbegjæring; Rett til korrigering/retting av feil Hvis du oppdager at BI har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert. Hvis retting av feil gjelder opplysninger som er sendt inn av andre, må henvendelser om feil rettes til kilden. Rett til slettin
 4. Vi sendte innsynsbegjæring torsdag forrige uke, men har ennå ikke fått svar til tross for at loven slår fast at det skal gis svar senest innen tre virkedager etter innsynsbegjæring
 5. KrF-ordfører tok initiativ til sluttavtale: Lovstridig hemmelighold om sparket rådmann Sparket rådmann i Sokndal fikk 840 000 i sluttpakke, og lov til å fortelle omverden at han sa opp av fri.

Rett til innsyn i pasientjournalen din - helsenorge

Brev fra Hanne Nora Nilssen angående innsynsbegjæring sendt 10.04.19. Svar fra Helgelandssykehuset. Redegjørelse fra Deloitte, inkludert underlagsmateriale. Sammenfatning av Rana kommunes syn på status for 2025-prosessen. 16.05.19 Vedlagt er en kort sammenfatning av Rana kommunes syn på status for Helgelandssykehuset 2025 Utøvelse av dine rettigheter er gratis og kan gjøres ved å sende en henvendelse til: personvern@aimopark.no. Benytt gjerne Datatilsynets mal for innsynsbegjæring, som du finner her. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager

 • Wetter miami florida.
 • Lustige videos zum verschicken.
 • Chrome er utdatert.
 • Retreat selbstfindung.
 • Kinematografen.
 • Hp deskjet 2600 all in one series.
 • Reservasjon mot skjult nummer.
 • 30 weeks pregnant.
 • Study in norway in english.
 • Morsom sang til brudgom.
 • Bever mat.
 • Schiphol airport shops.
 • Statistisk signifikant.
 • Krydderplanter liste.
 • Aar suhr.
 • Zdania w czasie przyszłym niemiecki.
 • Hurum kirke.
 • Storheia fra skistua.
 • Recyclinghof freiburg öffnungszeiten.
 • Musically log in.
 • Nito prince2.
 • Orientering vestfold.
 • Barneski 2 år.
 • König der löwen komplettpaket.
 • Nike hypervenom phantom 2.
 • Tykk sjokoladeganache.
 • König der löwen komplettpaket.
 • Gifte seg 16 år.
 • Dexter okse.
 • Slim uten lim og ansiktsmaske.
 • Coffee ripples price.
 • Silvester sonntags.
 • Xxl tromsø k1.
 • Fotos de rosas naturales.
 • Afrikanische frauen suchen deutschen mann.
 • Mvz klinikum bad hersfeld.
 • Helene fischer schmetterling album.
 • Wetter eisenstadt 30 tage.
 • St stefan am walde webcam.
 • Zadar turistguide.
 • Gifte seg 16 år.