Home

Hva er bærekraftig utvikling snl

Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Et eksempel på en ikke bærekraftig utvikling kan være at man fisker så mye at fiskebestanden man fisker etter dør ut. Dette vil ødelegge muligheten for de som kommet etter oss til å skaffe seg mat ved å fiske Bærekraftig design er utforming av bærekraftige produkter (se økodesign), eller miljøtilpasset drift og utforming av menneskelige inngrep eller bruk, eksempelvis landbruk, vannkraftanlegg eller annen infrastruktur ( nye veier) som tilpasses økologiske forhold (miljødesign). Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Hva er bærekraftig utvikling En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftmål. Filmen er produsert av Animaskin, og er en del av undervisningsopplegget Bærekraft.

Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.Begrepet ble allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i 1987. Begrepet brukes ofte av politikere og miljøbevegelser for å begrunne at fattigdomsproblemer og miljøproblemer må ses i sammenheng, og for å argumentere for at. Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraftig utvikling er vanskelig å realisere og krevende å måle og evaluere

bærekraftig utvikling - Store norske leksiko

 1. Hva er bærekraftig utvikling? Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt i rapporten Vår felles framtid fra 1987. Rapporten ble utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, nedsatt av FNs generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar
 2. Utvikling er en samlebetegnelse for en rekke ulike samfunnsendringer som antas å bidra til bedre sosiale og økonomiske forhold i utviklingsland, med særlig vekt på avskaffelse av fattigdom. Begrepet «utvikling» har flere betydninger: for utvikling i biologisk forstand, se evolusjon. for menneskelig utvikling, se utviklingspsykologi
 3. Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk. Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer.
 4. Bærekraftig utvikling. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn
 5. ) En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 3. Les fagartikkel. Be elevene lese denne fagartikkelen om bærekraftig utvikling. 4. Diskuter. Hvordan passet filmen og artikkelen med det dere tenkte om bærekraftig utvikling fra før
 6. Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.. I denne betydningen stammer begrepet fra Brundtlandrapporten i 1987, der bærekraftig utvikling (sustainable development) defineres som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene.
 7. Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling? Av: Hestvik, Håkon: Nord-sør-biblioteket, spørsmål og svar, sist oppdatert , 21. april 2020 Bærekraftig utvikling er et bredt begrep med mange egenskaper og flere dimensjoner

Hva har klima og miljø med bærekraftig utvikling å gjøre? Når vi snakker om klima og miljø-dimensjonen av bærekraftig utvikling, handler det om å ta vare på naturen og klimaet. Vi mennesker er helt avhengige av naturen, og måten vi bruker naturens ressurser på i dag har store konsekvenser for både kloden og oss mennesker Bærekraftig matproduksjon er klima- og miljøvennlig. Landbruket globalt har vært årsak til en rekke negative klima- og miljøpåvirkninger. En spesialisert og industriell satsing på monokulturer i stor skala, med betydelig bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler, har resultert i enorme miljøproblemer flere steder i verden Hva kan jeg gjøre for å opprettholde bærekraftig utvikling? Ting som vi kan gjøre personlig for å opprettholde bærekraftig utvikling er for eksempel å benytte oss av kollektiv trafikk. Sortere søppel til gjenvinning, være bevisst på vårt forbruk og ikke bidra til et bruk og kast samfunn Det er imidlertid en utfordring at det legges svært forskjellige betydninger i begrepet, og at det derfor er vanskelig å definere akkurat hva en bærekraftig utvikling er. Ifølge Brundtlandrapporten av 1987 er definisjonen Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov

bærekraftig design - Store norske leksikon - snl

Minstekravet for en bærekraftig utvikling er at økosystemene, klimatiske prosesser og atmosfæren ikke settes i fare. Som Brundtland selv gir uttrykk for: Dessverre er det slik at nesten all virksomhet medfører en eller annen form for miljøproblemer Selv om bærekraftig utvikling nå er en etablert politisk målsetning både nasjonalt og internasjonalt, har likevel begrepet vært omdiskutert siden det ble lansert. Ved FN-konferansen om bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002, 10 år senere, var det en sprikende forståelse av hva bærekraftig utvikling burde innebære Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov, uten å hindre kommende generasjoner i å tilfredsstille deres behov. Dette innebærer å føre en politikk som legger til rette for fornybare løsninger, begrenser offentlig og privat forbruk, og utnytter naturressursene på en forsvarlig og bærekraftig måte

Hva er bærekraftig utvikling? - Min stemm

 1. 4.7) Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling
 2. Nederst i artikkelen gir vi noen konkrete tips til hva du kan gjøre for å fokusere på bærekraftig utvikling sammen med dine elever. Lærere er en del av ligningen for et mer bærekraftig samfunn Da skolen startet i august 2018, var det én svensk elev som ikke møtte til undervisningen
 3. Bærekraftig utvikling Vi lever i en verden hvor forskjellene på fattig og rik blir stadig større.Hvordan kan det ha seg at forbruket av ressurser i verden er større enn noen gang. Hva skal til for at verden vi lever i skal holde seg bærekraftig, og hva kjennetegner et levedyktig samfunn
 4. Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt. For å nå dette målet er et effektivt folkehelsearbeid en av forutsetningene. Befolkningens helse og livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn
 5. Hva er et bærekraftig friluftsliv? PODCAST: Folk legger ulik betydning i begrepet bærekraftig friluftsliv.Ofte handler det om miljø, men kanskje handler det om noe mer? Hør siste episode av podcasten fra Norges idrettshøgskole
 6. Hva er bærekraftig befolkingsvekst? Brukbart svar (1) Svar #1 01. desember 2014 av professorsolberg. Å ha en bærekraftig befolkningsvekst handler om å finne en perfekt balanse mellom befolkning, miljø og økonomi. Brukbart svar (1) Svar #2 01. desember 2014 av Gladforåhjelpe

Bærekraftig utvikling snl. Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Et eksempel på en ikke bærekraftig utvikling kan være at man fisker så mye at fiskebestanden man fisker etter dør ut De tre dimensjonene i en bærekraftig utvikling består av klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Økonomisk vekst vil fortsatt være et politisk mål både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er det i økende grad nødvendig å vurdere veksten både opp mot naturens og miljøets tålegrense, samt opp mot skjevfordelingen av verdier i verdensøkonomien Overgangen fra energiproduksjon basert på fossilt brensel, med store utslipp av drivhusgasser, til ren energi er en av de største utfordringene vi har i dag. Vår forskning på bærekraftig energi dekker karbonfangst, transport og lagring (CCS), fornybar energi, energilagring, hydrogen og brenselceller. Målet med forskningen er å gjøre CCS og teknologier for fornybar energi pålitelige og. Bærekraftig utvikling defineres som tiltak for økonomisk vekst der ressursbruken har som mål å møte menneskelige behov og samtidig bevare miljøet, slik at dette kan tilfredsstilles ikke bare i nåtid, men også for framtidige generasjoner.. Bærekraftig utvikling er et begrep som ble introdusert i Norge av Brundtlandkommisjonen i 1987, og er et begrep for økonomisk planlegging tatt med.

Hva er bærekraftig utvikling? - YouTub

Hva er bærekraftig utvikling? Publisert 5. oktober 2016 Vis mer info. Å ta vare på de behov vi har i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner, er en bærekraftig utvikling. Det betyr. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen fremmer derfor verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn Bærekraftig utvikling Alle vil leve gode liv - både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte

Hva er bærekraftig utvikling, og hvordan måle den? Brundtlandkommisjonen. Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtlandkommisjonen) definerte bærekraftig utvikling som en utvikling som sikrer behovene til dagens generasjon uten å sette framtidige generasjoners behov i fare (WCED 1987) Bærekraftig utvikling (sustainable development) var et sentralt begrep i FN-rapporten «Vår felles framtid», lagt fram av Brundtlandkommisjonen i 1987. CCS: Karbonfangst og lagring (Carbon capture and storage) er en metode for å begrense klimagassutslipp ved å fange CO 2 fra en utslipilde og transportere det til et sikkert lagringssted, og dermed hindre at det slipper ut i atmosfæren Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for alle skoleslag. Vi ønsker en helhetlig undervisning for bærekraftig utvikling som både viser det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen Start studying Kapitel 7 - Bærekraftig utvikling. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom. Det aktive virkestoffet i vaksinen kan være hele eller deler av inaktiverte mikroorganismer, levende, svekkede mikroorganismer, avgiftede giftstoffer (toksoider) fra bakterier, eller genteknologisk fremstilte mikrobe-bestanddeler uten sykdomsfremkallende.

Illustrasjonen er lånt fra Natursekken.Jeg har også hentet disse formuleringene derfra: Når vi vurderer sosiale perspektiver, tar vi hensyn til menneskerettigheter, levevilkår, helse, kulturelt mangfold og likestilling mellom menn og kvinner.Bærekraftig utvikling innen det sosiale perspektivet handler om å gi mennesker god utdanning, gode arbeidsvilkår og gode helsetilbud Bærekraftig utvikling blir viktigere for eiere, bidra til demokratiutvikling og sørge for en positiv utvikling. Kompetanse er også en viktig nøkkel for å sikre at folk har en jobb å gå til etter endt utdanning, eller ved større omstillinger som innebærer at man må skifte jobb Hva er bærekraftig utvikling? Dette undervisningsopplegget tester hva elevene kan om bærekraftig utvikling fra før, samtidig som det gir en introduksjon til temaet. Hva er bærekraftig utvikling? 1. Hva forbinder dere med bærekraftig utvikling? Hver elev får en post-it-lapp hver Kronikk: Hva er bærekraftig utvikling? - Mennesker som er direkte avhengig av havets ressurser må få førsteretten til å høste, og de må for all del ikke legges i hendene til storkapitalen, skriver Ian Kinsey i denne kronikken

Bærekraftig utvikling - Wikipedi

 1. dre miljøbelastende enn kjøtt, men noen bestander er utrydningstruet eller problematiske på andre måter. Spiser du torsk fra Barentshavet, makrell, sei eller sild, er du på trygg grunn. Miljømerket fisk er også et trygt valg. Sjekk WWFs guide til bærekraftig sjømat. Spis ut
 2. Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. «I naturfag handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal få kompetanse til å gjøre miljøbevisste valg og handlinger, og se disse i sammenheng med lokale og globale miljø- og klimautfordringer
 3. Bærekraftig produksjon og forbruk. Vår velferd er basert på stadig økende produksjon og forbruk. Utviklingen tar ikke hensyn til at det er våre felles ressurser og vårt felles miljø vi forbruker, dels i et tempo som ikke kan fortsette
 4. Bærekraftig utvikling. Avskoging har for eksempel vært et problem som har gått igjen i mange av de store sivilisasjonene i verdenshistorien. I Europa førte nedhogginga av skog på 16- og 1700-tallet til en frykt for at tømmermangel skulle bli en trussel mot verdensdelens eksistens
 5. Hva er sammenhengen mellom levestandard, livskvalitet, lykke og økonomisk vekst? Og er det mulig å oppnå slike verdier innenfor en bærekraftig utvikling? Først noen definisjoner av begrepene: Levestandard Levestandard er et samlet uttrykk for alt som har betydning for en persons velferd

Hva er bærekraftig utvikling? - SS

Bærekraftig skogbruk er et skogbruk der skogen blir forvaltet med hensyn til at grunnlaget for vedvarende bruk av skogen og skogressursene blir tatt vare på.. Det kan innebære at skogen skal hogges slik at framtidige generasjoner kan hogge like mye tømmer som vi gjør i dag, at vilkårene for å utøve friluftsliv ikke blir redusert og at det biologiske mangfoldet blir tatt vare på Bærekraftig utvikling. Hvorfor er vi så drittlei av ordet bærekraft? Det er jo kanskje det viktigste av alt? Jeg synes ikke vi skal finne på nye ord. Det er ingen sur sitron. Det er et ord med framtid - og med fornuft. Jeg synes vi skal være tydelig på hva en bærekraftig utvikling faktisk er, bruke begrepet - og arbeide for det

Hva er bærekraftig utvikling? å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Begrepet bærekraftig utvikling ble lansert i 1987 på møte til Verdenskommisjonen for miljø og utvikling av Brundtland-kommisjonen når de presenterte sin rapport Vår felles framtid Bærekraftig transport er et begrep lansert av EU I 1992 som en betegnelse for det overordnede prinsipp i transportpolitikken. EU ville med dette svare på de utfordringene som ble reist fem år tidligere i Vår felles fremtid. I dag - vel femten år senere - snakker fremdeles EU om bærekraftig transport, og flere land og organisasjoner har sluttet seg til Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Her må elevene bruke fantasien, men også tenke hva som er sannsynlig. Å ha tilgang til verdenskart på storskjerm kan være til svært god hjelp. Du finner et verdenskart her, eller se lenke sist i artikkelen Hva mener MatPrat om bærekraft? En bærekraftig matproduksjon er for MatPrat en matproduksjon der vi kan produsere mest mulig mat basert på nasjonale ressurser, samtidig som vi ivaretar miljøet, ressursgrunnlaget, det biologiske mangfoldet og god dyrevelferd Hva kan dere elever gjøre for en bærekraftig utvikling? Hva tror dere er viktig å tenke på hvis vi skal nå alle FNs bærekraftsmål? Hva tror dere er de største utfordringene for å nå dem? Del 4: Kahoot-quiz (5-10 min) Har du brukt Kahoot i klasserommet før, så er det bare å klikke direkte på lenken, logge inn og spille

Hva er årsaken til det som har skjedd, ifølge personen i filmen? Hvilke løsninger foreslås? Hvorfor kan vi si at denne filmen handler om «bærekraftig utvikling»? Lukk. Regler for bruk av videoen. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Det er ingen entydige svar på dette spørsmålet. FN har definert et bærekraftig kosthold slik: Kosthold som har lav miljøpåvirkning, som bidrar til mat- og ernæringssikkerhet og til et sunt liv for nåtid og fremtidige generasjoner. Dette er komplekst. Hva vi spør om, og hvem vi spør, vil gi oss ulike svar. Slik er det også i forskningen Gjennom prosjektets «Bærekraftig utvikling-vår hverdag» har vi fokusert på å styrke elevenes forståelse av hva bærekraftig utvikling er og skape gode holdninger og forankre verdier og prinsipper som ligger til grunn for bærekraftig utvikling. Vi ønsker på sikt å kunne implementere bærekraftig utvikling som begrep i alle fag og prosjektet er en introduksjon til dette. Dermed håper.

BærekraFtig Byutvikling Bærekraftig byutvikling handler om å dekke de behov og ønsker dagens innbyggere har, uten å forringe mulighetene for kommende generas­ joner til å få dekket sine. Bærekraftbegrepet, slik det er definert i faglitteraturen, kobler sosiale, økonomiske og miljømessige behov. Anvendt p Hva er bærekraftig utvikling? Bærekraft handler om å ta vare på alt vi har i dag, slik at vi etterlater planeten og samfunnet vårt i minst like god stand som da vi selv kom til verden. Hva kan hver enkelt av oss gjøre for å bidra til en bærekraftig utvikling

Elevkanalen - Ny utgave av Charlie Hebdo er på gaten igjen

Bærekraftig utvikling - F

utvikling - Store norske leksiko

CRISPR betegner som oftest en genteknologisk metode der man gjør målrettede endringer i DNA i celler og organismer - såkalt genredigering. Opprinnelig betegner CRISPR en type DNA-sekvenser som finnes i en rekke bakterier og andre mikroorganismer (prokaryoter) kalt Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Disse utgjør en del av mikroorganismenes immunforsvar En artikkel om hva som skal til for å oppnå en bærekraftig utvikling for alle, ble publisert i Nature Sustainability bare få dager før møtet i Bergen og ble ikke diskutert ved konferansen. Artikkelen utgår fra Sustainability Research Institute, University of Leeds Leseoppdrag 4: Gjennom å sortere argumentene for og imot ulv mens de tenker på bærekraftig utvikling, får elevene innsikt i at temaet er sammensatt og har flere sider. Dette kan bidra til en økt forståelse av at sammensatte tema ikke bare har én løsning, og at det ofte finnes interessekonflikter knyttet til bærekraftig utvikling Hva er bærekraftig reiseliv? Av: pikselpusher Dato: mars 20, 2013 Kategori(er): Nyheter Comments: 0 Med bærekraftig reiseliv arbeider man for at turisme skal ha lav innvirkning på miljø og lokal kultur, med mål om å sikre en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister

I motsetning til dagens bruk- og kast-samfunn er det vesentlig at vi beholder verdien i materialer og energi så lenge som mulig for å oppnå en bærekraftig utvikling. Morgendagens produkter skal i større grad være designet for gjenbruk og gjenvinning bærekraftig utvikling (Nasjonal Agenda 21), lagt fram i Nasjonalbudsjettet 2004. Strategien fokuserer på hvordan Norge kan bidra til en bærekraftig utvikling globalt, og på hvordan vi skal sikre bærekraftig utvikling nasjonalt. Temaområdene i strategien er: 1. Internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom 2 Hva gjør fylkeskommunene for å utvikle bærekraftig cruiseturisme? DEBATT: Om lag 70 prosent av all cruisetrafikk i Norge skjer i de fire Vestlandsfylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane. Hva er en sannsynlig framtidig utvikling? Långivere, både private og offentlige, har makt til å påvirke selskaper til å endre seg i en mer bærekraftig retning. De siste årene har klima fått stadig større oppmerksomhet i finansmiljøene, globalt og i Norge Kemps bidrag er på slike måter et utgangspunkt for refleksjon over hva det kan bety at bærekraftig utvikling nå blir et sentralt tema for norsk skole. Men han gir ikke noe komplett bilde. Det som opplagt er mest problematisk, er fraværet av ikke-vestlige tenkere i en framstilling som er global i sin rekkevidde

Råd fra havforskere er viktige innspill til de internasjonale fiskeriforhandlingene. Utviklingen av norsk fiskeriforvaltning. En fortsatt bærekraftig forvaltning av fiskebestandene er den viktigste oppgaven i tiden framover. Det er behov for å utvikle mer skånsomme fiskeredskaper og bunntrålere Ruter-sjefen forteller om bærekraftig bevegelsesfrihet i storbyer. The Explorer er en digital arena for innovasjon og bærekraftige løsninger Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Siden har dette blitt et overordnet prinsipp for FNs arbeide og de globale målene for å avskaffe ekstrem fattigdom, redusere ulikhet og urettferdighet i verden, fremme fred og rettferdighet og ikke minst løse klimakrisen «Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.» ( SNL ) Begrepet bærekraftig utvikling gjorde sin debut i Brundtland-kommisjonen i 1987 og har siden vært brukt som en slags politisk nøkkelmerking

Bærekraftig utvikling er først og fremst et globalt mål basert på solidaritet, både mellom generasjoner og mellom oss som lever i dag. Dette innebærer at oppmerksomheten må rettes både mot verdens samlede ressurser, mot hvordan disse ressursene er fordelt og hvordan de forvaltes Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som handler om å tilfredsstille nålevende menneskers behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine.. Arbeidet med bærekraftig utvikling er sentrert rundt miljø, økonomi og fattigdom. Disse faktorene er nært knyttet til hverandre, for fattigdom legger press på miljø og naturressurser (f. eks.

globalisering - Store norske leksiko

Bærekraftig utvikling - Udi

Her er det en klar skjevfordeling. I tillegg fører overforbruk til at matmangelen på sikt kan gjelde for en enda større del av jordens befolkning, og det er på ingen måte en utvikling som kan sies å være bærekraftig. Solenergi. Den fornybare energikilden med det største potensialet til å bidra til en bærekraftig utvikling, er. Tenk igjennom hva vi mener med bærekraftig utvikling og bærekraftig ressursbruk. Ikke bruk boka eller internett, bare skriv ned det du selv tenker. Se filmen i nettressursen og lag et sammendrag om bærekraftig utvikling Hva er bærekraft? Når du tenker bærekraftige investeringer er det sannsynligvis miljø du først og fremst tenker på. Men klima- og miljø er bare en tredjedel av hva bærekraft handler om. FN definerer bærekraftig utvikling på denne måten Fakta: Bærekraftig utvikling. Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt i rapporten Vår felles framtid (Our common future) fra 1987 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling.; Definisjonen er: Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov

Hva er bærekraftig utvikling? - F

Bærekraft - Wikipedi

FNs bærekraftsmål 8 Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en. Indikatorene er ment å være et grunnlag for informasjon og diskusjon av temaet bærekraftig utvikling. Høsten 2007 ble den norske strategien for bærekraftig utvikling presentert i Nasjonalbudsjettet 2008. Strategien setter søkelys på hvordan Norge kan bidra til en bærekraftig utvikling globalt og på hvordan vi skal sikre bærekraftig. Bærekraftig bevegelsesfrihet, Bli et foregangsland i utviklingen av nye, bærekraftige mobilitetsløsninger. • Legge bedre til rette for at næringslivet Synliggjøre hva som er sårbart for usikkerheten om teknologisk utvikling når vi gjør samfunnsøkonomisk Innovasjon og bærekraftig byutvikling er ord som får mye oppmerksomhet, men som også tillegges mange ulike betydninger. Dette er kanskje ikke så rart, ettersom både innovasjon og bærekraftig byutvikling er brede og omfattende begreper. Difi definerer innovasjon som «å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet

Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. produktene har alt mulig slags informasjon på seg og prosessen med å finne ut hva som er bra og hva som ikke er bra tar tid Barnehagen må ta vare på barns engasjement for naturen. Barn er engasjert i natur og bærekraftig utvikling. - Vi bør starte med det som fasinerer barn, som fugler, fluer og frosker, og ikke de store spørsmålene, mener Cecilia Caiman

Bærekraft for dummies — Bærekraf

Bærekraft er et ord som vi ser og hører overalt, hele tiden, men hva betyr det egentlig og hvorfor er det så utrolig viktig? La oss finne finne ut hva det innebærer. Bærekraftig utvikling er et ganske bredt konsept som omfatter både en miljømessig, økonomisk og sosial dimensjon I en sirkulær økonomi, som er nødvendig for å få en bærekraftig utvikling, må bygningsmaterialene vurderes gjennom hele livssyklusen fra råstoff, produksjon, bruk og gjenbruk eller avfall. Se dette illustrert av Miljømerking Norge på Klimax-konferansen på NTNU i 2015(PDF) Det er naturlig nok begrepet «bærekraftig utvikling» som ligger til grunn for bærekraftsmålene. Dette begrepet ble først lansert i rapporten «Vår felles framtid» fra 1987, lagt fram av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Kommisjonen er også kalt Brundtland-kommisjonen, siden den ble ledet av Gro Harlem Brundtland Hva er bærekraftig utvikling? Delt av: hildegunn moland - Publisert: 29.03.2016 15:43 - Oppdatert: 07.04.2016 09:15 En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål Hva er en bærekraftig torsk? Kine Mari Karlsen seniorforsker, Nofima. Bent Magne Dreyer forskningssjef, For å hjelpe til med å styre utviklingen i ønsket retning, (sosial bærekraft). De fiskerne som er igjen tjener penger, og fiskebestanden er bærekraftig. Det er bra, men antall arbeidsplasser på havet er blitt færre

Hva er egentlig bærekraftig matproduksjon? - Norsk

Begrepet bærekraftig utvikling ble særlig kjent gjennom Brundtland-kommisjonens sluttrapport, med tittelen «Vår felles framtid», som kom i 1987. Selv om verdens land fortsatt trenger vekst og velstand, må denne være bærekraftig. I tråd med dette har FN formulert 17 bærekraftmål som alle land skal ha oppfylt innen 2030 Bruk noen minutter på denne filmen om bærekraftig utvikling. Filmen er del av et gratis og tverrfaglig undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling som lanseres denne uka. Opplegget er tilpasset 7. trinn og utviklet av FN-sambandet og UNICEF Norge Hva kan JEG gjøre for å bidra til bærekraftig utvikling? Det jeg kan bidra med til bærekraftig utvikling er å ikke kjøpe alt vi vil ha, men istedenfor å kjøpe alt det nødvendige. Sortere alt søppelet i de forskjellige kategoriene, aluminium, plast, metall osv Bærekraftig utvikling er: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Begrepet ble først brukt av FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling i 1987. Gjennom bærekraftig produksjon og innovasjon skal oppdrettsnæringen være med på å nå FNs bærekraftsmål

Hva er bærekraftig utvikling? - Studieweb

Hva er bærekraftig utvikling? 2 • Et utgangspunkt «Maximum sustainable yield» bærekraftig uttak i en fiskebestand. • Brundtlandkommisjonen (1987) så miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. • En utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov Rammeplan og støttemateriell til barnehagenes arbeid med rammeplanen. Refleksjonsspørsmål. Hva betyr rammeplanen for oss og vårt arbeid? Hvordan kan vi legge til rette for gode prosesser rundt refleksjon, diskusjon og forankring av rammeplanen i personalgruppen Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag.»(6) Og ja, over 90 % av befolkningen oppgir at de helt eller delvis vet at bærekraftig utvikling handler om akkurat dette. Samlet sett ser vi at nordmenn flest har kunnskap om hva bærekraftig utvikling. 1.1 Hva er bærekraftig utvikling? FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling ble initiert under FNs toppmøte for miljø og utvikling i Johannesburg i 2002. Det er senere besluttet av FNs generalforsamling at perioden 2005-2014 skal være FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling, og a

 • Regler for ansettelse i kommune.
 • Lageplan tu darmstadt stadtmitte.
 • Gjør det selv abonnement.
 • Rundt sofabord med oppbevaring.
 • Fakta om frankrike wikipedia.
 • Soli brug åpningstider.
 • Malaga katedral.
 • Capelli frisør as.
 • Skabb fra menneske til hund.
 • Lesvos apollo.
 • Hbo series 2018.
 • Book2.de 50 språk.
 • Brad paisley konsert 2018 norge.
 • Ron burgundy quotes.
 • Ideen date schlechtes wetter.
 • Uttale norske vokaler.
 • Hvor lenge sitter amfetamin i spytt.
 • Untermiete karlsruhe.
 • En wohnen angebote.
 • Heron feather assassins.
 • Rock style shop.
 • Legge opp gardiner pris.
 • Sankt nikolaus dag.
 • Kalorier i 1 dl ekstra lett melk.
 • Statistikk voldtekter.
 • Facebook fotos herunterladen benachrichtigung.
 • Rechtsanwalt nordhausen cottbus.
 • Hairshop jekta priser.
 • Fahrrad riedel nürnberg.
 • Leie bolig i utlandet.
 • Skaret kolbotn.
 • The vampire diaries season 1 free.
 • Sib legeutgifter.
 • Top 10 party songs ever.
 • Berner sennen uppfödare.
 • Wüstenblume personencharakteristik.
 • Top 10 games of all time.
 • Photoshop elements 14 mehrere bilder gleichzeitig bearbeiten.
 • Fysioterapi øvelser.
 • Høyeste fjell i tyrkia.
 • Lydknapp iphone 6 virker ikke.