Home

Drivhusgasser i atmosfæren

Drivhusgasser er gasser i atmosfæren som absorberer langbølget stråling. De viktigste drivhusgassene er vanndamp og karbondioksid (CO2). Drivhusgassene påvirker klimaet på Jorden og fører til at gjennomsnittstemperaturen er 15 grader Celsius, og ikke -18 grader, som den ville vært uten drivhusgassene. Økt tilførsel av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren gir en forsterket. Atmosfæren er også tilført drivhusgasser som ikke forekommer naturlig, som for eksempel KFK-gasser. Drivhusgasser De viktigste drivhusgassene i atmosfæren er vanndamp (H₂O), karbondioksid (CO₂), metan (CH₄), lystgass (dinitrogenoksid, N₂O) og ozon (O₃) Mengden av drivhusgasser med lang oppholdstid i atmosfæren slik som CO 2, metan og lystgass i atmosfæren har økt betydelig de siste 50 år (se figur 2). Siden førindustriell tid har luftens innhold av CO 2 økt med nærmere 40 %, og innholdet øker for hvert år

I tillegg til at de bryter ned ozonet i den øvre atmosfæren, er de også drivhusgasser. Det betyr at de har den samme egenskapen som karbondioksid ved at de absorberer varmestrålingen fra jorda. Men ett KFK-molekyl kan ha over 20 000 ganger større effekt som drivhusgass enn ett CO2-molekyl. (Kilder: NASA, CDIAC Drivhusgass eller klimagassar er gassar som bidreg til drivhuseffekten.Ein drivhusgass lèt den største delen av den kortbølga solstrålinga passere, medan gassen fangar opp og returnerer noko av den langbølgja varmestrålinga frå jorda Jordens atmosfære er sammensatt av gasser, vanligvis omtalt som luft, som omgir planeten og holdes på plass av jordens tyngdekraft.Atmosfæren beskytter livet på jorden ved å absorbere ultrafiolett solstråling, varme overflaten gjennom varmelagring kjent som drivhuseffekt, og å redusere temperaturforskjellen mellom dag og natt (døgntemperaturvariasjon)

Drivhuseffekt | Vandetsvej

Mengden vanndamp i atmosfæren kan variere en del. Høyere temperaturer øker luftens metningspunkt og fører til at luften kan absorbere større mengder vanndamp fra havene, dette er også grunnen til at man ser mer ekstremvær i tropiske strøk.Hvor mye vann atmosfæren inneholder rapporteres gjerne som relativ fuktighet.Hvor mye vann atmosfæren kan ta opp før den er mettet er begrenset. Menneskelig aktivitet påvirker mengden og sammensetningen av drivhusgasser i atmosfæren. I senere tid har konsentrasjonen av drivhussgasser i atmosfæren økt, særlig med tanke på CO2. Det er en tydelig vekst etter den industrielle revolusjonen. En ser også at den globale middeltemperaturen har en klar økning Drivhusgass SF6 Myter og sannheter om en av våre kraftigste drivhusgasser: SF6. Konsentrasjonen av den svært potente drivhusgassen SF6 har aldri vært høyere i atmosfæren

Public Records Search · Reputation Protection · People Searc

drivhusgasser - Store norske leksiko

drivhuseffekten - Store norske leksiko

Drivhuseffekten - Bjerknessenteret for klimaforsknin

 1. For å svare på det, må vi kjenne til hvilke drivhusgasser som finnes i atmosfæren, hvilke mengder det er av dem, og hvordan de virker. Når lys passerer atmosfæren, absorberer noen molekyler lysfotoner. Det gjelder i hele det elektromagnetiske spektrum. Atomene får da et sprang mellom to energinivåer
 2. På samme måte er det med atmosfæren: Jo høyere nivå av drivhusgasser i atmosfæren, jo mer av varmen fra solen beholdes på jorden. CO 2 -nivået i atmosfæren har gått opp og ned i jordens historie som en del av en naturlig syklus når platene på jorden beveger seg og istider kommer og går
 3. Også innholdet av andre drivhusgasser i atmosfæren har gått opp. For eksempel er det nå to og en halv ganger så mye metan (CH4) i atmosfæren som det var før den industrielle revolusjon

En klimagass er en type gass i atmosfæren som fanger varmen fra sola, og skaper drivhuseffekten. Uten klimagassene hadde det vært veldig kaldt på jorda. Klimagasser kalles også drivhusgasser. Når det blir mer av klimagassene i lufta, fanges mer av varmen ved jordens overflate Mengden drivhusgasser i atmosfæren har nådd nye høyder, konstaterer Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). - Det er ingen tegn til at trenden er i ferd med å snu, melder FN-organisasjonen. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av CO2 økte til 405,5 deler per million (ppm) i fjor, sammenlignet med Målet for konvensjonen er «å oppnå stabilisering i konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå som vil forhindre farlig menneskeskapt påvirkning av klimasystemet. WikiMatrix Visse gasser i atmosfæren betegnet drivhusgasser , hovedsakelig vanndamp og karbondioksid, absorberer denne strålingen, og sender den ut igjen i alle retninger, også tilbake til jordoverflaten Global oppvarming er et resultat av opphopningen av drivhusgassene i atmosfæren. Gassene absorberer den varmen jorden avgir og holder på den, noe som resulterer i en gradvis oppvarming av kloden. Fenomenet blir kalt drivhuseffekten. Mennesker spiller en rolle i den globale oppvarmingen gjennom utslipp av drivhusgasser Drivhusgasser er gasser i atmosfæren som absorberer langbølget stråling. De viktigste drivhusgassene er vanndamp og karbondioksid (CO2). Drivhusgassene på virker klimaet på Jorden og fører til at gjennomsnittstemperaturen er 15 grader Celsius, og ikke -18 grader, som den ville vært uten drivhusgassene

Naturfag Påbygg - Drivhuseffekten - atmosfæren holder på

Overvåking av atmosfærisk klima er viktig for å oppdage effektene av økningen i drivhusgasser i atmosfæren. Atmosfærisk stråling, temperatur og nedbør og mengden klimagasser i atmosfæren er sentrale klimaindikatorer. I Arktis er det store naturlige variasjoner, og det er derfor viktig å overvåke klimaindikatorene over lang tid De mest betydningsfulle menneske skapte drivhusgasser er kulldioksid (CO 2), metan (CH 4) og lystgass (N 2 O). Dertil kommer de såkalt industrielle gasser som for eksempel KFK'er og HCFC'er, PFC'er og SF 6. Endelig virker ozon, den dannes ved luftforurensning i den nedre atmosfære som en drivhusgass

Drivhusgass - Wikipedi

 1. Den viktigste prosessen bak pågående klimaendringer er en økning i konsentrasjonen av CO­ 2 og andre drivhusgasser i atmosfæren, som gjør drivhuseffekten sterkere. FNs klimapanels siste gjennomgang av tilgjengelig kunnskap og dokumentasjon viser at karbondioksidets andel i atmosfæren har økt med om lag 40 % fra begynnelsen av den industrielle revolusjon til i dag
 2. gen. Men oppvar
 3. gspotensial. 5. CO2 har lavt oppvar

Jordens atmosfære - Wikipedi

Jordas klimasystemer har akkumulert energien tilsvarende Hiroshima-bomber siden 1998.. Da Hiroshima-bomben eksploderte, hadde den en eksplosjonsenergi på 6.3×10 13 Joule. Siden 1998 har allerede klimaet vårt absorbert ekstra solenergi tilsvarende mer enn 2,5 milliarder sånne bomber, pga den økte mengden drivhusgasser i atmosfæren som menneskelig aktivitet og bruk av fossile brensler har. Figur 1. Som for så mange andre gjorde Al Gores film «En ubehagelig sannhet» (An Inconvenient Truth) et sterkt inntrykk, spesielt da han presenterte hvordan endring av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren og endring av temperatur viste en tydelig sammenheng gjennom mer enn 400 000 års istider og mellomliggende varmetider.Dette er vist på figur 1..

nb «Man tror at opphopingen av karbondioksid og andre drivhusgasser i atmosfæren siden 1860 allerede har ført til at jordens overflatetemperatur har økt med mellom 0,5 og 1,5 grad celsius i forhold til den globale middeltemperaturen i tiden før den industrielle revolusjon. Utslippene av både drivhusgasser og aerosoler har gått kraftig ned, men det er effekten av redusert mengde aerosoler vi vil se aller først. Drivhusgassene har nemlig lengre levetid i atmosfæren FNs klimapanel er nesten helt sikre på at den viktigste forklaringen ligger i menneskelig aktivitet som fører til økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren, og som bidrar til en forsterket drivhuseffekt. Oppgaver. Tips! Under filmavspilleren finner du oppgaver på støttespråkene og nynorsk. Oppgaver før du ser filme Drivhusgasser i atmosfæren. Mengden sollys som reflekteres tilbake til rommet. Kontinentenes posisjon, og hvordan de leder vind og havstrømmer. Innstrålingen fra solen. Vi kan også legge til jordens bane og stilling rundt solen

Drivhusgasser, derimot, er gasser som er tilstede i atmosfæren. Drivhusgasser, ofte forkortet som drivhusgasser, er nødvendige for livet som vi kjenner det. Uten nærvær av GHG vil jordens overflate være ca 33 ° C kaldere enn nåværende gjennomsnitt. Jordens overflate er i dag omtrent 14 ° C (57 ° F) Den naturlige drivhuseffekten skjer på grunn av gasser som befinner seg i jordas atmosfære. Disse gassene følger en naturlig syklus som varmer opp jorden. Menneskeskapt drivhuseffekt skjer på grunn av vår bruk av energikilder som kull, olje og gass som øker mengden drivhusgasser som fins i atmosfæren og dermed blir drivhuseffekten større Drivhusgasser i atmosfæren Atmosfæren Drihuseffekten ? Hvilke stoffer er der i atmosfæren 78,08% N2 • 20,95% O2 • 0,93% Ar • 0,034% CO2 Den menneskeskabte gas Transport: 19% • Industri: 4% • Opløsningsmidler: 0,2% • Landbrug: 14% • Affald: 2 % • Energisektoren (ekskl. transport) Atmosfæren inneholder en rekke gasser, drivhusgasser (blant dem CO2), som fungere som glasset i et drivhus. Dette fører til at en del av varmen jorda stråler ut, blir sendt tilbake til jordoverflaten, men når mengden av drivhusgasser øker vil også temperaturen på jorda øke. Det er her vi kommer inn på miljøproblemet - Konsentrasjonen av gassen i atmosfæren er økende, derfor er det bra å være oppmerksom på dette. Men det er viktig å sette bruken av SF 6 i sammenheng: Selv om det er en farlig drivhusgass, bidrar den i dag til under 1 prosent av menneskeskapt oppvarming, legger han til. SF 6 er energisektorens «skitne lille hemmelighet»: GALT

Global oppvarming – Site Title

Drivhusgasser Når jorden mottar stråler fra solen, absorberer den disse solstrålene og sender tilbake varmestråler. Disse varmestrålene blir tatt opp av gasser i atmosfæren og etter det sender de dem i alle retninger, både vekk fra og i retning mot jorda. Dette leder til at jorda blir varmet opp av både sola og av atmosfæren Hva er F-gasser. Drivhusgasser eller klimagasser er alle typer gasser som bidrar til å øke drivhuseffekten. Mens CO2, metan og nitrogenoksyd (lystgass) er naturlig forekommende klimagaser, fremstilles fluorholdige gasser (F-gasser) industrielt Med kondenserende drivhusgasser (slik som vanndamp) i atmosfæren, kan andre mekanismer som fordampning og konveksjon trå til med å overføre energi fra overflaten til atmosfæren. Og med ikke-kondenserende drivhusgasser (slik som CO2, metan og lystgass), så kan ikke vanndampen gjøre helt som den vil Hvordan påvirker klimagasser klimaet? Utforsk atmosfæren under istiden og i dag. Hva skjer når du legger til skyer? Endre konsentrasjonen av klimagasser og se hvordan temperaturen endres. Deretter kan du sammenligne med effekten av glassruter. Zoom inn og se hvordan lys samvirker med molekyler. Gir alle gassene i atmosfæren bidrag til drivhuseffekten

Kan teknologi redde os fra klimaforandringerne? Her er 5Verden rundt

Klimagass - Wikipedi

 1. havstrømsirkulasjon, drivhusgasser i atmosfæren og effekten av snø/-isdekke som vil reflektere solinnstråling. Det er jordbanens helning som gjør at vi har årstider og at polarsirkelen forflytter seg. Presesjon viser hvordan jordaksen snurrer rundt som en snurrebass i ferd med å miste farten, samtidig som jorda roterer rundt sin egen akse
 2. Dette stoffet frigjøres og slippes ut i atmosfæren som CO2 når det forbrennes. Naturen har alltid hatt et kretsløp der CO2 blir sluppet ut, og fanget opp av for eksempel hav, tundra og skog. Det naturlige karbonkretsløpet er i balanse. Problemet oppstår når menneskers utslipp av drivhusgasser kommer i tillegg til d
 3. Det er heller ingen tvil om at økt mengde drivhusgasser i atmosfæren vil føre til en forsterket drivhuseffekt. Drivhuseffekten er et godt dokumentert naturfenomen som skyldes at atmosfæren.
 4. Drivhusgasser, er de gassene som ligger rundt jorda i atmosfæren. De viktigste drivhusgassene er karbondioksid, ozon, metan, lystgass og vanndamp. Jo større innholdet av drivhusgasser i atmosfæren blir, desto mer vil atmosfæren absorbere av varmestrålingen fra jorda, og desto høyere vil gjennomsnittstemperaturen på jorda bli
 5. Selv om utslippene er lave i dag, tar det tid før de ozonnedbrytende gassene forsvinner fra atmosfæren, siden de ofte har svært lang levetid. Mange av disse gassene er også kraftige drivhusgasser, og Montrealprotokollen, som først og fremst skulle redde ozonlaget, har sannsynligvis derfor også hindret betydelig ekstra menneskeskapt drivhuseffekt

Mengden drivhusgasser i atmosfæren påvirker temperaturen på jorda. Øker mengden klimagasser, leder dette til global oppvarming. Økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren siden den industrielle revolusjon er hovedårsaken til den observerte endringen i temperatur og klima - Det er fortsatt CO2 som står for det store bidraget når det gjelder drivhusgasser, grensen vil vi nå før 2035 hvis vi ikke klarer å begrense økningene av drivhusgasser til atmosfæren Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren har aldri vært høyere enn nå, opplyser Den meteorologiske verdensorganisasjon. Konsentrasjonen av karbondioksid, metan og nitrogenoksid fortsatte å øke gjennom hele 2009, til tross for økonomiske nedgangstider, opplyste FNs værorganisasjon onsdag Det er ingenting som tyder på at nivået på drivhusgasser i atmosfæren vil reduseres i nærmeste fremtid

Global oppvarming utsatt

den årsaker og hovedkonsekvenser av global oppvarming er relatert til overskudd av karbondioksid (CO2) og andre drivhusgasser i atmosfæren. Denne forbindelsen virker som et lag som feller varmen inne i planeten og som følge derav blir jorden overopphetet. I tillegg til karbondioksid og drivhusgasser det er visse handlinger som forverrer denne situasjonen, slik som forbrenning av fossile. ICOS er et observasjonssystem for overvåkning av hvordan drivhusgasser, som karbondioksid og metan, omsettes i jordsystemet, hvor mye som slippes ut fra menneskeskapt aktivitet, hvor mye som opptas i havet og bidrar til havforsuring, og hvor mye som blir igjen i atmosfæren og bidrar til klimaendringene - Dersom nivået av drivhusgasser i atmosfæren skal stabiliseres i siste halvdel av dette århundret, legges det opp til en redusert vekst i utslippene de neste 10-15 åra, inntil man når en. - Sånt liker vi jo ikke, sier Lund Myhre, - selv om det jo viser viktigheten av overvåkning over tid. Men generelt er altså konsentrasjonen av KFK-gasser i atmosfæren synkende. Vi må likevel følge godt med på erstatningsstoffene framover, disse øker og mange av dem er kraftige drivhusgasser Utslippene fører til økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren. Se hvordan konsentrasjonen i atmosfæren har utviklet seg på sidene om Karbondioksid og Metan. Utslippene fordeler seg på ulike økonomiske sektorer. Figuren nedenfor (også hentet fra ) viser hvordan utslippene fordelte seg i 2010

Det tragiske er at ikke bare innholdet i atmosfæren, men også utslippene av drivhusgasser bare øker og øker. Noen av gassene, og da særlig CO2, lever lenge i atmosfæren. Dette betyr at selv en full stopp av utslippene i dag ikke ville senket konsentrasjonen før etter lang tid Det er et av kjennetegnene til en global oppvarming som er forårsaket av en økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren. Global oppvarming av andre årsaker, som f.eks. økt solaktivitet. Mengden av CO 2 og andre drivhusgasser i atmosfæren og hvordan konsentrasjonene kan stabiliseres eller reduseres, er en diskusjon som blir oversett. I dag er det et misforhold mellom stagnerende/stigende CO 2 -utslipp og raskt stigende innhold av CO 2 i atmosfæren, hvorpå milliardinvesteringer i grønn omstilling ennå ikke synes å ha effekt på klimautviklingen Stråling fra den varme bakken absorberes av drivhusgasser i et kaldere lag i atmosfæren. Drivhusgassene sørger for tilbakestråling mot bakken som varmer denne ytterligere opp. Dette er ikke mulig ifølge termodynamikkens 2. hovedsetning: Varme kan kun strømme fra et varmt til et kaldere legeme

Strålingsbalancen - Livets UdviklingDe menneskeskabte klimaændringer

Drivhusgasser definisjon. Drivhusgasser er gasser i atmosfæren som absorberer langbølget stråling. De viktigste drivhusgassene er vanndamp og karbondioksid (CO2). Drivhusgassene påvirker klimaet på Jorden og fører til at gjennomsnittstemperaturen er 15 grader Celsius, og ikke -18 grader, som den ville vært uten drivhusgassene Prosesser eller pådriv som kan forårsake klimaendringer er kontinentaldrift og fjellkjededannelse, variasjoner i orbitale parametre (for eksempel jordaksens helningsvinkel), vulkanutbrudd, variasjoner i solaktivitet, og i nyere tid, endringer i konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren

Drivhuseffekten er livsviktig

Hva er egentlig drivhuseffekten? - Y

Diverse Fysik Kemi Global opvarmning Drivhusgasser Geovidenskab. Leg med drivhuseffekten. En interaktiv animation hvor man kan justere på mængden af drivhusgasser i atmosfæren og se hvordan det påvirker klimaet. Programmet er udviklet af PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Forskerne mener at oppvarmingen i stor grad skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser til atmosfæren. Forbrenning av olje, kull og gass er den viktigste kilden til menneskeskapte CO2-utslipp. Hvis konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren fortsetter å øke i samme tempo som i dag, regner forskerne med at jorden vil kunne bli 3 grader varmere innen 2050 Årsaker til økt drivhusgasser Klimagasser er de gassene i atmosfæren, hovedsakelig karbondioksid, som absorberer varme og deretter felle det å holde jorden varm. Dessverre kan det bli for mye av en god ting når det er for mange klimagasser, med konsekvenser som global oppvarming Ei heller har vi noen graf som viser oss innholdet av drivhusgasser i atmosfæren over en tidsperiode, som f.eks. 1970 til år 2000. Og som nevnt over,.

Myter og sannheter om en av våre kraftigste drivhusgasser

Det beste med Italia er den første espresso'en du kjøper deg ved ankomst flyplassen. Det beste med Italia er vinen og maten. Det beste er menneskene Samtidig hoper det seg opp avfallsstoffer og fremmedstoffer i naturen, som plast i havet og drivhusgasser i atmosfæren. Teknologien kan ikke redde oss. Resirkulering, energisparing og effektivisering er utmerket, men hjelper ikke så lenge det totale forbruket av energi og råstoffer stiger sammen med en økning av avfalls- og fremmedstoffer i naturen Global oppvarming betegner den stigende luft- og havtemperaturen som har funnet sted globalt, og som forventes å fortsette. I hovedsak skyldes trolig global oppvarming at menneskelig aktivitet har ført til økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren.. Temperaturen på jorden har blitt gjennomsnittlig 0,85 grader varmere fra 1880 til i dag. I følge en stor del av FNs klimapanel er det.

Jordkloden som et drivhus - Forskning

Drivhusgasser omfatter vanndamp, karbondioksid, dinitrogenoksid og metan. En av de viktigste bidragsyterne til global oppvarming er karbondioksid gass, noe som øker i atmosfæren med bruk av fossilt brensel og avskoging. Metan, som fanger mest varme, er den mest potente klimagasser, ifølge Alternative energikilder Skogbranner slipper ut mer karbon i atmosfæren enn Kyoto-avtalens avtalte reduksjon. Søk. Logg inn. Dagens utgave Forsida Eavisa. Min side Abonnement Annonsere Kontakt. Utvalgte seksjoner i arkivet: Dokument Portrett Livet De nære ting Moderne tider Med andre ord Ideer Historie Vitenskap Musikkmagasinet Bokmagasinet

MPU, Alm
 • Verdens beste croissant oppskrift.
 • Läden in gifhorn.
 • Boaslange.
 • Costa rica reisebericht mit kindern.
 • Citalopram hilft sehr gut.
 • Zelda pc games list.
 • Fotos de futbolistas con frases.
 • Tyske fødselsdagskort.
 • Tåspiss sko pris.
 • Nordnorsk julesalme tekst og noter.
 • Was ist skintags.
 • Grovt brød uten heving.
 • Innendørs aktiviteter orlando.
 • Sommersemester 2018 tu bs maschinenbau.
 • Pneumonie icd.
 • Urdfjellet.
 • Morsom bursdagshilsen til bror.
 • Hvordan måle kilerem.
 • Pizza rådal.
 • Ponte sullo stretto berlusconi.
 • Billig konferens göteborg.
 • Programma ols 2018.
 • Wissenswertes über die schweiz.
 • Curcuma pflanze in der wohnung.
 • Siena pizza stranda meny.
 • Definisjon partnerskap.
 • Spill pc test 2017.
 • Father and son clothing.
 • Uni jena lehramt gymnasium deutsch.
 • Kart finnmark.
 • Doro phoneeasy 100w.
 • Fovea wiki.
 • Paraphilia.
 • Entrepreneurship definition.
 • Dinosaur movies.
 • Dubai temperatur juni.
 • Sang studio bergen.
 • Dreieretningsvender med frekvensomformer.
 • Terror london 2005.
 • Bonnier publications illustrert vitenskap.
 • Trønderbunad herre.