Home

Hvilke konsekvenser har kriminalitet for samfunnet

Har gjort flere kriminelle handlinger - opplever at livet er dritt 16.01.2018 2018 Lovbrudd Pop up bot internett, barneporbo, under kriminell lavalder, andre konsekvenser for straffb... 17.05.2016 2016 Nettvet Begrepet kriminalitet brukes vanligvis om handlinger som er forbudt ved lov. Hva som blir oppfattet som kriminelt, har variert opp gjennom historien og på tvers av samfunn. Noen handlinger er blitt kriminalisert, mens andre er blitt avkriminalisert Hva som blir oppfattet som kriminelt, har variert opp gjennom historien og på tvers av samfunn. Årsakene til kriminalitet er avgjørande for hvilke tiltak vi skal sette i verk for å forebygge kriminaliteten

Hvilke konsekvenser kan kriminelle handlinger få

Årsakene til kriminalitet er avgjørande for hvilke tiltak vi skal sette i verk for å forebygge kriminaliteten. Det får igjen konsekvenser for hvordan vi forklarer kriminaliteten. er en av de viktigste og mest synlige måtene samfunnet forebygger kriminalitet på. Vi straffer for å hindre at den som blir straffet,. Det er også mye kriminalitet knyttet til narkotikamiljøene, og det gir også konsekvenser. Smugling, tyveri, innbrudd, vold og overgrep er ofte ruselaterte lovbrudd. Dette kan være med på å skape utrygghet for enkeltpersoner, men kan også gjøre at frykten øker mer generelt i samfunnet

I gjennomsnitt har 265 personer dødd årlig i Norge de siste 10 årene som en direkte konsekvens av sitt forbruk av narkotiske stoffer. I Norge har overdoser vært den nest viktigste årsak til død for menn under 50 år. Narkotikabruk er også forbundet med sosiale skader, for eksempel marginalisering og konsekvenser av kriminalitet Hvordan forklarer politiet at så mange av denne typer kriminalitet blir henlagt? I dokumentaren sies det at bare 40 % av de som blir utsatt for kriminalitet anmelder forholdet. Hvilke konsekvenser kan dette ha, både for enkeltpersoner og det norske samfunnet som helhet? Mot slutten av dokumentaren intervjues en mann som tok loven i egne hender Hatefulle ytringer kan også ha konsekvenser for samfunnsklimaet i allmenhet. Gjennom å skape, spre og holde fordommer i live, kan de bidra til økte motsetninger og lavere tillit. I ytterste konsekvens kan de motivere til grovere straffbare handlinger og vold

Samfunnsfag YF Vg2 - Kriminalitet i Norge - NDL

Vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag, men lovbruddsbildet er endret, og nedgangen gjelder ikke for alle typer lovbrudd (se artikkelen om kriminalitet). Etter en topp i 2002 har det vært en nedgang i antallet på anmeldte lovbrudd i Norge Målet er å forebygge kriminalitet og andre problemer som kan ha store negative konsekvenser for enkeltindividet og koste samfunnet dyrt. Begrepet forebygging Det deles ofte inn i tre ulike nivåer eller innsatsområder, for å forklare hvem de ulike tiltakene retter seg mot

Samfunnsfag YF Vg2 - Kriminalitet - NDL

Kriminalitet er en betegnelse på handlinger som er straffbare i henhold til straffelovgivninger. I visse sammenhenger omtales kun de mer alvorlige straffelovbruddene, «forbrytelsene», som kriminalitet. I noen definisjoner av kriminalitet, er det ikke bare nødvendig at en handling rammes av en straffeparagraf, men at den også blir formelt sanksjonert for å kunne kalles kriminalitet. Slike. Narkotika (og andre rusmidler som alkohol) har store økonomiske konsekvenser for samfunnet i form av utgifter til behandling, forebygging og kontroll (politi, tollvesen, rettsapparat og fengsel). Bare utgiftene til ulike tilbud for rusmiddelmisbrukere overstiger 1,6 milliarder kroner per år og også de øvrige utgiftspostene er betydelige (i 2001 ble det for eksempel anmeldt over 48 000. Kriminalitet er en form for avvik som har store konsekvenser for samfunnet. Derfor er dette temaet sentralt. Vi ser på ulike typer kriminalitet, årsaker, og reaksjonsformer. I 2016 ble det anmeldt 336 500 lovbrudd. Det er 4,3 prosent færre enn året før, og hele 9,6 prosent færre enn i 2014

Samfunnsfag YF Vg2 - Forebygging av kriminalitet - NDL

 1. Innsatte i norske fengsler har før de fengsles dårligere levekår enn den øvrige befolkningen . Mange lever et økonomisk usikkert liv og har boligproblemer. Dette kan ha konsekvenser for hvordan de vil klare seg i samfunnet når de blir løslatt. Les me
 2. alitet mener vi kri
 3. ologi. Det gir en oversikt over kri
 4. aliteten har en pris Rapporten fremsetter begrunnede anbefalinger om hvilke sider ved problemstillingen kri
 5. alitet. Dersom gjentagende kri
 6. alitet amfnnsspeilet 3213 begreper, side 28). Den andre er at vedkommende har begått en forbrytelse som ved endt saksgang fører til en dom, og den tredje er at han eller hun har begått en forbrytelse som fører til fengselsdom (inkludert forvaring, men unntatt varetekt)
 7. De fleste er også i behandling en eller flere ganger. Det kreves mye innsats både fra samfunnet og misbrukeren selv for at en rusmisbruker skal bli rusfri og etterhvert i stand til å bidra i samfunnet. Rus har derfor mange og til dels omfattende konsekvenser for samfunnet på alle nivå
Følelsen av forskjell – Res Publica

kriminalitet og svak helse. indikasjon på at høyt frafall isolert sett har negative konsekvenser og derfor representerer potensielt betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. 4. på både inntektsgevinster for den enkelte og for samfunnet, konsekvenser for offentlige . videregående opplæring. frafall Samfunnet kan ikke indirekte legitimere at desto vanskeligere bakgrunn man kommer fra, jo mer naturlig er det at man blir kriminell Ungdomskriminalitet

SVAR: Hei Du har en skoleoppgave som tar for seg hvilke konsekvenser røyking har for samfunnet. Sykdommer som kommer av røyking fører med seg store utgifter for samfunnet. Kostnadene omfatter.. Hvilke konsekvenser har rusmisbruk for samfunnet? 25.01.2012 2012 Rusmidler konsekvenser av tobakk på samfunnet 19.10.2015 2015 Tobakk Jeg har vært gjennom to skilsmisser 06.05.2017 2017 Skilsmiss Kriminalitet (Læreplanmål 2d) 2d analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer. Se på bildet på side 58 i læreboka. Oppgave. 1. Hva slags situasjon viser bildet? 2. Hvor vanlig tror du det er å naske i butikker? 3 Det å benytte seg av svart arbeid kan ha uheldige konsekvenser for både deg og samfunnet. Les mer om hvorfor du ikke bør benytte deg av svart arbeid her >>

Det varte helt til jeg fikk en foreleser i makroøkonomi som fortalte om hvilke konsekvenser økonomisk kriminalitet har for samfunn og økonomi. Da våknet jeg. Fra master i hvitvasking til jobb i politiet. Og etter det har hun ikke sovnet, kan alle metaforisk fastslå når de møter etterforsker Anita Lohne i Økokrim Når årsakene til kriminalitet oppfattes som avgjørende for hvilke tiltak man skal iverksette for å forebygge kriminalitet, får det konsekvenser for hvordan man forklarer kriminalitet. Samfunnsforskere og politikere legger vekt på forskjellige forklaringer på kriminelle handlinger, avhengig av hvilket parti de representerer, og hvilken faglig innfallsvinkel de har

Normer er som vi nå vet de reglene og handlingsmønstrene som vi selv følger og som vi forventer at andre skal følge. De endrer seg med tid og sted og vi tilpasser oss nye normer hele tiden. Når noen bryter en formell norm slik som lover og regler som er skrevet ned i for eksempel grunnloven eller s Men selv om narkotika har veldig mange negative påvirkninger på samfunnet og individet, er det ingen tvil om at alkohol er det rusmiddelet som koster samfunnet mest, både økonomisk og når det gjelder folkehelse. Alle slike konsekvenser av rusbruk påvirker samfunnet i form av helseskader, økonomiske utgifter, ulykker og dødsfall, sorg og. Kriminalitet er et uttrykk som brukes om handlinger som er belagt med straff. Kriminalitet brukes ofte synonymt med lovbrudd. Tidligere skilte Straffeloven mellom forbrytelser og forseelser, hvor forbrytelsene utgjorde den mer alvorlige kriminalitet. I Straffeloven av 2005 er dette skillet opphevet. Straffeloven gir en oversikt over de straffbare handlingene, så som voldslovbrudd.

Forebygging av ny kriminalitet: Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging De ser etter hvilke ressurser som finnes i ungdommers liv og prøver å legge til rette for at disse ressursene skal vokse. Møtet åpner for å få en anerkjennelse for de konsekvenser lovbruddet har hatt og samtidig kan begge få satt ord på de behov som har oppstått Hva styrer måten samfunnet kategoriserer avvik og sosial kontroll på? Hvilke konsekvenser kan det få for individer eller grupper dersom deres handlinger stemples og behandles som kriminalitet? Hva ligger til grunn for at noen begår uønskede handlinger og hvordan kan vi forstå det? IKRS tilbyr en bachelorgrad, og en mastergrad i kriminologi Selv om noen har mer makt enn andre, er det for fellesskapets beste. En konfliktmodell, derimot, har et annet utgangspunkt: Ulike grupper i samfunnet har motstridende interesser, og de som har makt, bruker alle midler for å holde på den. Samfunnet bygger på urettferd I forhold til økende problemer med rus, kriminalitet og alle kostnader dette har for den enkelte, familien og samfunnet, vil dette være en nødvendig investering. 3). Konsekvenser og grense Vi mennesker har alltid vært avhengige av å samarbeide med mennesker rundt oss for å dekke behovene våre. Derfor har vi alltid søkt sammen i samfunn, hvor vi kan samarbeide om skaffe oss det vi trenger av mat, klær, skolegang, helsetjenester og trygghet. Vi kan definere et samfunn som en gruppe mennesker som velger å leve sammen over lengre tid, i et avgrenset område

Konsekvenser av narkotika for samfunnet - ungrus

Det er ikke bare samfunnet som påvirker oss. Vi påvirker også samfunnet. Våre holdninger og måte å være på får betydning for dem vi er sammen med. Når vi ikke oppfører oss slik det forventes, kan det få konsekvenser. Hvordan gutter og jenter oppfører seg og hvilke yrkesvalg de tar, er ofte knyttet til kjønnsroller Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge gir oss, sammen med andre undersøkelser, for eksempel Mørketallsundersøkelsen og Hybridundersøkelsen, et godt bilde av hvilke kriminalitet som rammer næringslivet. Samtidig vet vi også mer om hvilke tiltak næringslivet gjennomfører, og hvor an disse virker

Skader og problemer knyttet til narkotikabruk - FH

skadelig for samfunnet i form av høy kriminalitet og hvilke strategier som egner seg best med tanke på forebygging av kriminalitet og økonomisk vekst. Avslutningsvis vil jeg konkludere og komme med noen politikkimplikasjoner. En stor del av jobben med denne oppgaven har vært å sette meg inn i Solver. Solver er e Vi har tidligere sett at adelen overalt i Europa mobiliserte for å forsøke å demme opp for det kraftige landskyldfallet. Noen steder, som i Øst-Europa, klarte adelen ved en kombinasjon av militære maktmidler og samarbeid å holde bøndene nede og bevare det høye landskyldnivået litet i etaten og samfunnet ellers. Hvilke samfunnsmessige konsekvenser og kostnaderoppstår ved bruk av disse Innen studiene av økonomisk kriminalitet har man sett seg blind på å studere lov-bryteren(av høy sosial status), mens en har glemt handlingen,som ofte kan vær Det var først under en forelesning i makroøkonomi, hvor foreleseren fortalte om økonomisk kriminalitet og konsekvensene dette har for samfunnet, at jeg virkelig kviknet til. Det å kunne få jobbe med samfunnsrelevante økonomiske straffesaker ble min store drøm

Delta: Kapittel 4 - Kriminalitet

 1. Bakgrunn. Alle barn har rett til å bli beskyttet mot vold. Likevel blir halvparten av verdens barn utsatt for vold hvert eneste år. Vold og overgrep mot barn har konsekvenser for deres skolegang og helse, og bidrar til at barn føler skam, føler seg utelatt og ekskludert
 2. alitet. og viser hvilke konsekvenser det har for hvordan vi tenker, lever og dør. Å lese Følelsen av forskjell gjør at man ser nye sammenhenger og tenker annerledes om samfunnet
 3. Spesielt har dette konsekvenser for lavtliggende land som Bangladesh, Maldivene eller Nederland. Mens Nederland har ressurser til å bygge diker og demninger for å forebygge oversvømmelse, blir Bangladesh og Maldivene hardt rammet av havstigning og naturkatastrofer

Ufrivillig tap av lønnet arbeid har vist seg å medføre helserisiko. I mellomkrigstiden var man mest opptatt av de direkte økonomiske følgene av arbeidsledigheten og de helsemessige konsekvenser av inntektstapet som dårlige boligforhold, ernæring og personlig hygiene. Dagens sosiale støtteordninger har gjort slike åpenbare helsekonsekvenser mindre aktuelle Advarer mot uante konsekvenser av ekstreme politiske myndigheter og i mindre grad fagekspertene som påvirker hvilke tiltak som settes inn. Tiltakene overgår alt vi tidligere har. «Staten, det er oss» Nå når jeg har blitt utfordret av redaktørene av dette tidsskriftet til å reflektere over hva jeg mener blir viktig framover, går tankene mine derfor til viktigheten av mangfoldighet i perspektiver og problematisering av den rollen norske samfunnsforskere har som premissleverandører for styring av samfunnet, heller enn til empiriske felt som burde utvikles

Konsekvenser av hatytringer - Bufdi

 1. Hvilke konsekvenser får det for individet og for samfunnet? - Du får lese et intervju med den kjente sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen - Hvordan tas mediene i bruk for å få informasjon om sykdommen
 2. alitet, ikke har SLT-koordinator, og hvilke konsekvenser samfunnet forstår» fra TV2s.
 3. Integrering av innvandrere og funksjonshemmede i det norske samfunnet I det norske samfunnet er inkludering en grunnleggende verdi. Vi ønsker å ha et samfunn med grunnleggende respekt for menneskerettighetene og menneskers likeverd. Et samfunn bygger på fellesskap, og den norske regjeringen har uttalt et politisk mål om at alle som bor i landet skal ha Fortsett å lese Integrering av.
 4. Hvilke konsekvenser har denne måten farmasøytisk industri utfører sitt arbeid på for samfunnet? Studien konkluderer med at forholdene rundt farmasøytisk industri er komplekse og sammensatte, men at man kan si noe som hvilken rolle industrien har, og hvilke konsekvenser dette har for samfunnet vi lever i
 5. alitet som ikke er så lett synlig, kanskje særlig seksualforbrytelser, familievold, økonomisk kri
 6. Forskerne skulle finne ut om stadig flere unge «naver», men oppdaget at 40.000 unge mennesker står helt på siden av samfunnet. Ikke jobber de, ikke studerer de og de får heller ikke støtte.

Områdene vi behandler er aktuelle i din hverdag. Temaene vil engasjere deg og få deg til å tenke etter, for eksempel hvordan vi kan forklare kriminalitet, påvirkning fra mediene og hvorfor godene er fordelt slik de er. Vi ser på hvordan samfunnet er bygget opp, hva som skjer og hvilke konsekvenser det kan få Vi er et av verdens mest digitaliserte samfunn, både på godt og vondt. Våre myndigheter, viktige samfunnsfunksjoner og hver enkelt av oss er avhengige av digitale tjenester. Digitaliseringen har gjort cybersikkerhet til noe som angår oss alle Introduksjon I samfunnet har vi lover, regler og normer. Noen er formelle, andre uformelle. Dersom vi bryter de formelle lovene, og blir tatt, vil det føre til at man blir idømt straff. Kriminalitet er viktig å bekjempe fordi det har store konsekvenser for både den enkelte og for samfunnet. Norge er en rettsstat, det betyr [

De mest populære TV-seriene akkurat nå - Elverum kino

Skolen som samfunnsbygger Skolen er en arena for alle ungdommer og er derfor en viktig arena for å bygge ungdom for fremtiden. Mål: Fellesforstått ansvarlighet for å utvikle ungdoms robusthet og livsmestring. Utenforskap kan få store konsekvenser for samfunnet og verden. Skolen som samfunnsbygger forsterker skolens rolle som samfunnsbygger. MOT ønsker å forsterke en felles [ Avslutningsvis drøfter vi hvilke konsekvenser framskrivingene har for offentlige og private investeringer i utdanning, samt hvilke utfordringer behov for en høy andel arbeidstakere med lang formell utdanning skaper for næringslivet og samfunnet. Rapporten kan lastes ned her: R31-2019 Endringer i kompetansesammensetningen i arbeidslivet mot 204

Hva feiler det psykopaten? Ny studie gir oppsiktsvekkende

Det kan være hvordan enkeltpersoner påvirkes av, for eksempel innvandring eller klimaendringer, og hvilke konsekvenser det har. Faget studere samfunn uansett hvor de befinner seg i verden, både i Norge og andre deler av verden. Fokuset er ofte på hvordan enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn påvirkes av samfunnet og sosiale trender konsekvenser av klimaendringer i Norge . 30. november 2018 CICERO Senter for klimaforskning på hvordan kunnskapsutviklingen har vært i tidsrommet 2010 og fram til i dag: og dermed hvilke tiltak som er aktuelle for å tilpasse samfunnet,. I 2011 var det ca. 17 millioner daliter i India. De er fremdeles utsatt for politisk, religiøs og økonomisk undertrykking, men moderniseringen av det indiske samfunnet har gjort at forholdene for mange daliter har bedret seg de siste årene, og også åpnet for gradvis sosial mobilitet. Konsekvenser av lav sosial mobilite

Velferd i endring - SS

 1. Verden er i endring. Det er uenighet om mye, men knapt noen tviler på at næringsliv, arbeidsliv og samfunnet rundt oss er inne i en hurtigspinnende endringskarusell som vi kanskje aldri har sett før. Robotisering, kommunikasjonsteknologi, autonomi, kunstig intelligens, alt ser ut til å bli mulig samtidig, og det vi visste i går kan bety [
 2. alitet. Barnevernstjenesten har sånn sett et ansvar for å forebygge Barnevernstjenesten og andre instanser må analysere hvilke utfordringer barnet har og hvorfor barnet eventuelt.
 3. en forståelse for hva drivkreftene i digitalisering av samfunnet er, samt hvordan disse drivkreftene virker i samspill med hverandre; en forståelse av hvilke konsekvenser utviklingen av muliggjørende teknologier har for utviklingen i ulike sektorer i samfunnet, spesielt med tanke på verdiskaping
 4. Psykolog Keith Payne bruker innsikter fra biologi, psykologi og økonomi for å forklare hvordan vi blir påvirket av urettferdighet, og viser hvilke konsekvenser det har for hvordan vi tenker, lever og dør. Å lese Følelsen av forskjell gjør at man ser nye sammenhenger og tenker annerledes om samfunnet

Det er ganske tragisk at vi har topp-politikere som slenger om seg med slike ord. Ord som så har så enorme konsekvenser for det norske samfunnet, i form av at de ekstreme demografiske endringene får fortsette, fordi det at «mangfold er positivt» er blitt en etablert sannhet det nesten ikke er debatt om. Det må vi få en slutt på Virusutbruddet og påfølgende effekter i samfunnet er definitivt noe som må omtales i årsberetningen og i note til regnskapet. Konsekvenser og tiltak må også omhandles i delårsrapporteringen. Og ikke minst, styret og ledelsen må løpende ha oppdatert informasjon for god styring og kontroll i situasjonen

Kriminalitet finnes ikke. Handlinger finnes, handlinger som ofte gis forskjellig mening innenfor forskjellige sosiale rammer. Handlinger, og den mening disse gis, er våre data. En passende mengde kriminalitet, 2004 Det går ikke an å forstå norsk kriminalitet hvis man ikke forstår det norske samfunnet. Christie 198 Det er spesielt volds- og seksualforbrytere eller personer som gjentatte ganger har begått alvorlig kriminalitet og som utsetter andre personers liv og helse for fare, som kan idømmes forvaring. Før en forvaringsdom kan avsies, skal det ha blitt foretatt en personundersøkelse Kriminalitet i Norge PER JØRGEN YSTEHEDE, JANE DULLUM Med kriminalitet menes vanligvis handlinger som er forbudt ved lov. Hva som kalles kriminalitet, kan være forskjellig i ulike typer samfunn, og det har variert gjennom historien. Noen handlinger har blitt kriminalisert, mens andre har blitt av- eller nedkriminalisert

Hva er kriminalitetsforebygging? - kriminalitetsforebyggin

Forebygging av kriminalitet er en sentral samfunnsoppgave. Redusert kriminalitet sparer samfunnet for store økonomiske kostnader og betydelige menneskelige lidelser. Det er et mål å styrke kriminalitetsforebygging som samfunnsoppgave 1hvor det er naturlig at barn og unge blir spesielt prioritert Forklar hvilke uheldige konsekvenser virkemidlene for å avverge kriminelle handlinger kan ha. Mange av modellene for forebygging som hittil har vært brukt, har vært for snevre, mener Bjørgo. Forklar hva han mener med dette. Velg ut et av tiltakene fra oppgave 2 og vurder i hvilken grad dette tiltaket vil kunne forebygge kriminalitet

- Staten har nulltoleranse for kriminalitet og korrupsjon. Det er vanskelig for meg å vurdere hvilke omdømmemessige konsekvenser dette får, men bra er det ikke. Derfor er det viktig at alle norske selskaper, uansett størrelse, opptrer lovlydig, ordentlig og skikkelig, både ute og hjemme, sier næringsministeren Denne gang har vi lagt til spørsmål for å lære mer om hvilke typer mennesker som begår økonomisk kriminalitet, hva slags kriminalitet de begår og på hvilken måte kriminaliteten oppdages. Våre egne granskere har blitt intervjuet og det er innhentet data fra intervjuer med gjerningspersonene selv

Elevene diskuterer mulige konsekvenser av rusmiddelbruk for den enkelte, familiene og samfunnet. Forslag til læringsaktivitet om bruk av sosiale medier. Elevene diskuterer i grupper eller plenum hvilke konsekvenser det kan ha å legge ut informasjon og bilder av seg selv knyttet til rusmiddelbruk på sosiale medier Start studying Samfunnsfag: spørsmålsbank. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Som ellers i samfunnet gjør også de kriminelle i stadig større grad bruk av internett. Dette gjelder særlig for organisert kriminalitet. Internett benyttes til kommunikasjon mellom kriminelle (f.eks. pedofile). Videre brukes det som et fora for spredning av ulovlig materiale (f.eks. barnepornografi eller kriminalitet i forbindelse med.

 • Place img.
 • Scandic crown.
 • Halvsju.
 • Xavier naidoo mach dir keine sorgen.
 • Julebyen lubeck.
 • Egedesminde.
 • Multimeter comparison.
 • Schauinslandbahn valentinstag.
 • Hank williams lovesick blues lyrics.
 • Avspenningsøvelser nakke.
 • Nevroklinikken akershus universitetssykehus.
 • Pottermore patronus all results.
 • Axfood adress.
 • Funny nicknames.
 • Hva forurenser mest fly eller bil.
 • Bompengeselskap.
 • 700 nitro express norge.
 • Most played operators rainbow six.
 • Clearblue bruksanvisning.
 • Uni jena lehramt gymnasium deutsch.
 • Lokus naturfag yf.
 • Keira knightley natalie portman.
 • Golf 8 erscheinungsdatum.
 • Youtube wendy deutsch neue folgen.
 • Flughafen münchen wohnungsbörse.
 • Pilot flight academy test.
 • Stag hallen.
 • Solkoster tennis.
 • Aufstellung bayern paris.
 • Bilstereo mercedes.
 • Flugsvamp gift.
 • Schloss benrath lichterfest 2016.
 • Cyclocross dekk.
 • Naruto rin story.
 • Indesign verknüpfungen pfad ändern.
 • Tanzverein mülheim an der ruhr.
 • Blåklokke latinsk navn.
 • Michael cera moustache.
 • Ryfylke elektro sauda.
 • Puslespill norge.
 • Blackhead extraction.