Home

Radøy kommue

Radøy - Wikipedi

Radøy kommune - Kultur og friti

 1. Rødøy formanskap har i møte den 20.10.2020 under sak 089/2020 vedtatt at forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan for Rødøy kommune 2020-2024 skal legges ut på høring. Eventuelle merknader til planen må være skriftlige, og sendes: Rødøy kommune, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen, eller til: postmottak, innen 10. november 2020
 2. g
 3. Oppdatert 6. november: Alver kommune har ilag med Bergen og kommunane rundt laga ei felles tiltakspakke som skal bremse smitteutviklinga i regionen. 05.11.2020. Nye tiltak frå regjeringa. Regjeringa har i dag innført nye tiltak for å stagge koronasmitten og hindre ei ny nedstenging av landet

Radøy kommune - Ledige stillinga

Radøy kommune nyttar Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin standard for elektronisk faktura. Her kan du lese meir om ordninga: EHF-standarden er forankra i Forskrift om IT-standard i offentleg forvaltning. Les meir om ordninga på nettsidene til Difi: Om elektronisk faktura. Radøy kommune sitt organisasjonsnummer er: 954 748 63 Radøy var en kommune i Hordaland fylke. Den ble i 2020 slått sammen med Lindås og Meland til Alver kommune, og ble samtidig en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform. Radøy kommune lå i Nordhordland, nordvest for Bergen. Kommunen omfattet størstedelen av selve øya Radøy (Radøyni; 110,7 kvadratkilometer) samt 268 andre øyer, holmer og.

Personalet ved et av tjenestestedene som yter tjenester til personer med utviklingshemming i Radøy kommune visste at tannhelse var et litt forsømt område. Når de fikk anledning til å delta i forbedringsprosjekt via pasientsikkerhetsprogrammet og USHT Hordaland var dette en god anledning til å sette fokus på oppfølging av tannhelsen hos dem de yter tjenester til I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Austmarka sentrum, gnr. 79, bnr. 107, 109, 110 m. fl., Radøy kommune Plan ID 12602017000500) Jon Askeland (født 31. januar 1964) er en norsk lokal- og regionalpolitiker fra Senterpartiet.Han var ordfører i Radøy kommune fra 2007.. Etter fylkestingsvalget 9. september 2019 ble Askeland fylkesordfører i Vestland.. Askeland var tidligere regiondirektør i Felleskjøpet før han ble heltidspolitiker.. Referanse

Radøy kommune viser til saksutgreiinga frå jordbrukssjefen, og dette vert å sjå på som Radøy kommune sin uttale i saka med føl 'ande endrin : Innmarksbeite vert likestilt med fulldyrka og overflatedyrka mark slik at eigedomar med meir enn 25 da dyrka mark og innmarksbeite må søkja konsesjon Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Politikk Styringsdokumenter og planer, kommunestyret, utvalg og råd, politisk møtekalender - saksdokumenter, for politikere; Lag og foreninger Oversikt over lag og foreninger i Råde kommune; Om Råde kommune Om Råde kommune, Ny i Råde, fakta om Råde kommune. Radøy er en øykommune i Hordaland. Den grenser i øst til Lindås kommune, over fjordene som ellers omgir Radøy, ligger Meland i sør, Askøy, Øygarden og Fedje i vest og Austrheim i nord. Naturen på Radøy er rik på kontraster, fra frodig skogsterreng til myrer, vann og forblåste lyngområde

Radøy kommune er likevel på spranget inn i en ny og større kommune. Fra 1.1.2020 går kommunen inn i Alver kommune, sammen med Lindås og Meland. Jarles metode og Jarles prinsipper kan vi likevel ha glede av når vi driver utvikling i små kommuner. Over halvparten av norske kommuner er fortsatt kommuner under 5000 innbyggere Vær oppmerksom på at all offisiell e-post skal sendes til postmottak@rodoy.kommune.no Det gjøres også oppmerksom på at personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) ikke skal sendes via e-post. Dette kan sendes via sikker kanal eDialog eller som fysisk post til Rødøy kommune, Rådhuset, 8185 Vågaholmen Lurøy Kommune har ingen påviste smittetilfeller, men smittetallene i regionene er stigende.Lurøy kommune oppfordrer alle som bor og oppholder seg i kommunen til å bidra til å begrense... 02.11.2020 Statusoppdatering Covid 19 i Lurø

Radøy kommune - Administrativ organiserin

Radøy is a former municipality in the Nordhordland district of the old Hordaland county, Norway.The municipality existed from 1964 until its dissolution in 2020 when it was merged into the new municipality of Alver.The municipality included almost all of the island of Radøy plus many small surrounding islands. The administrative centre of the municipality was the village of Manger Radøy Kommune - regnskapstjenester, forretningsregnskap, regnskap, regnskapsbyråer, årsoppgjør, fysioterapi, regnskapsbyrå, regnskaontor, regnskapsarbeid. Radøy kommune fra , 100186017S1 - Radøy kommun Radøy er ein tidlegare kommune i Hordaland fylke som eksisterte frå 1964 til 2020. Området ligg i Nordhordland i Vestland fylke.Kommunen omfatta størsteparten av øya Radøy og ein del omliggande øyar. Kommunen grensa i aust til Lindås kommune, over fjordane som ellers omgir Radøy, ligg Meland i sør, Øygarden i vest og Austrheim i nord

Radøy kommune ligg i Nordhordland. Folketalet er kring 5000, og her er plass til fleire! Velkomen til Radøy, som innbyggjar eller besøkjande! Retningslinjer for bruk av facebooksida til Radøy kommune: Radøy kommune ynskjer alle velkomne til å skriva på facebookveggen vår. Du kan leggja inn innlegg om det som opptar deg, forutsett at det er relevant informasjon for kommunen eller for. Formanskapet i Radøy kommune vedtok 15.09.2015 Felles avfallsplan smÃ¥bÃ¥thamner Radøy kommune. Planen er forankra i forskrift om avgrensning av forureining (forureiningsforskrifta) kapittel 20 (FOR-2004-06-01-931) og omfattar 22 smÃ¥bÃ¥thamner i Radøy kommune Kort beskrivelse av kommunen og nettstedets funksjon. Oppvekst- og kulturetaten har ansvaret for drift og undervisning i grunnskole og voksenopplæring, samt drift av musikkskole, skolefritidsordning (SFO) og barnehager. Oppvekst- og kultursjefen er leder av etaten, og administrerer virksomheten Radøy kommune, som i dag omfattar nærare 300 øyar og holmar, var i tidleg mellomalder eiga skipreide, Rad eller Raden, slik dette området også var organisert på 1600-talet. I skipreida hadde bøndene ansvaret for å halda veten i stand, som ein del av varslinga av ufred i landet, i tillegg til å rusta ut - reida ut - eit 24 sessar leidangsskip til kongens flåte

Høyspentlinje Nordhordland til Helhetsverkstedet

Liste over tidligere norske kommuner er en oversikt over tidligere norske kommuner som ikke lenger eksisterer fordi de er slått sammen, innlemmet i en annen kommune, eller delt opp. Listen gir ingen oversikt over mindre geografiske områder som har blitt overdratt fra en kommune til en annen. De fleste kommunene i denne tabellen forsvant ved kommunesammenslåin Radøy kommune: Nedenfor finner du informasjon om Radøy kommune, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Radøy kommune på kartet eller snevre inn ditt søk om Radøy kommune ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Velkommen til Askøy kommune. Alt om korona på Askøy . Pressemeldinger | Tiltak | Testing | Informasjon til innbyggere og ansatte. Barnehage Søknadsfrist 1. mars | Våre barnehager | Prislister og betalingsordninger. Skole og utdanning Skoleruten. Alver kommune vedtok 12.03.2020 planstrategi for perioden 2020 -2023. Strategien beskriv kva planar som skal prioriterast i perioden og i kva rekkefølgje dei skal utarbeidast. Her kan nemnast ny kommuneplan med samfunns og arealdel. Det skal også mellom anna utarbeidast delplanar for oppvekst og helse

Radøy kommune Krossvegen 8 5936 Manger: Telefonnummer: 56 34 90 00 Telefaks: 56 34 90 01 E-post: postmottak@radoy.kommune.nopostmottak@radoy.kommune.n Radøy kommune er ein kommune i vekst, og runda i 2012 5000 innbyggjarar. Me har eit godt, desentralisert skule- og barnehagetilbod, og tilbyr gode tenester innan alle fagområde. Ynskjer du å bu i Radøy kommune, kan du også gleda deg over eit rikt kulturliv, mange aktive lag- og organisasjonar og fleire idrettsanlegg Frosta kommune har behov for inntil 7 nye utleieboliger. Se flere aktuelle saker. Viktig informasjon om Koronaviruset. 31.01.2020 Koronavirus og vaner som forebygger smitte Det er viktig med gode vaner som forebygger smitte. Her finner du mer informasjon om koronaviruset. Les mer. Meland kommune sitt postmottak (Dokumentsenteret) vil i samband med kommunesamanslåinga mellombels bli flytta til Knarvik. Flyttedato er sett til den 18.12.2019. 11.12.2019. Les fleire nyheiter. Kontaktinformasjon. 56 17 10 00 (08.00 - 15.30) Send e-post. Havnevegen. Radøy kommune har vedteke ei AKAN-avtale med retningsliner for å førebygge rusmiddelproblem og gjera leiarar og tilsette i stand til tidleg å gripe fatt i risikofylt rusmiddelbruk, samt å bidra til at medarbeidarar med rusmiddelproblem får et tilbod om hjelp

Rullering av delegeringsreglement for Fedje kommune. 067/20. Samarbeidsavtale mellom Fedje kommune og Vestland fylkeskommune gjeldande. Invest in Bergen og Etablerersenteret 2021-2024. 068/20. Oppretting av feil i vedtak i sak om interkommunal plan for sjøareal i Nordhordland. 069/20. Sals og skjenkeløyve 2020-202 Kontaktinformasjon til kommunen og dens avdelinger

Radøy kommune - Radøy legesente

Radøy kommune Krossvegen 8 5936 Manger. Telefonnummer: 56 34 90 00 Telefaks: 56 34 90 01 E-post: postmottak@radoy.kommune.no. Kontakt oss. Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 Manger Tlf. 56 34 90 00 Faks: 56 34 90 01 E-post: postmottak@radoy.kommune.n

1260 Radøy kommune - Nordhordlandskar

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes. Telefon 75 71 00 00 (sentralbord) E-post postmottak@meloy.kommune.no. Sikker e-post Send sikker e-post til Meløy kommune (krever pålogging) Nettredaktør Hanne Barvik postmottak@meloy.kommune.no . Organisasjonsnummer 970 189 866. Bankkontonummer 1503 40 14326 eller 1503 40 71931 Opprinnelig fil ‎ (SVG-fil, standardstørrelse 400 × 500 piksler, filstørrelse: 4 KB). Denne filen er fra Wikimedia Commons og kan brukes av andre prosjekter. Informasjonen fra filbeskrivelsessiden vises nedenfor

Radøy kommune ligg sentralt plassert i Nordhordland, og grensar i sør til Lindås kommune og i nordaust til Austrheim. Kommunesenteret Manger ligg ca ein time å kjøre frå Bergen sentrum og ca 35 kilometer frå Mongstad.Radøy kommune er kjend som den grøne øya, men består til saman av 269 øyer, holmar og skjer Bokbussen Nyfiken besøkjer barnehagar og skular i kommunen; Biblioteka på Frekhaug, i Knarvik og på Manger har ansvar for ulike hovudområde. Biblioteket på Frekhaug er eit bibliotek for kultur og oppleving. Her finn du mest romanar og forteljingar. Biblioteket i Knarvik er eit bibliotek for kunnskap og oppdaging KORONAVIRUSSITUASJONEN I SEL Her finner du siste nytt og all informasjon om koronavirussituasjonen i Sel kommune; Skole og barnehage Skoleruta, søknad om barnehageplass, SFO mv.; Plan, byggesak, brann og tekniske tjenester Kommunal planlegging, eiendom, veg, vann, renovasjon mv.; Helse, omsorg og sosiale tjenester Lege, helsestasjon, barnevern, institusjoner, tjenester funksjonshemma. Kommuner med korte reiseavstander har muligheten til å slå seg sammen med andre kommuner for å motvirke smådriftsulempene, og har i større grad frivillige smådriftsulemper. I kommuner hvor innbyggerne har lange reiseavstander, får kommunen verdien 1 på basiskriteriet, og dermed full kompensasjon for smådriftsulempene Radøy kommune skal slåast saman med Lindås, Meland og Radøy til Alver kommune frå 1/1 2020. Alle tilsette i Lindås, Meland og Radøy er garantert jobb i den nye kommunen. Den nye kommunen blir ein stor kommune med mange interessante leiarstillingar og fagstillingar. Les mer om Radøy kommun

Kommunedirektør, Trond Arne Aglen, ber alle tilsette i Herøy kommune vurdere gjennomføring av fysiske møte dei neste vekene. 07.11.2020 Petter Ole Kopperstad vert konstituert kulturleiar Petter Ole Kopperstad er engasjert inn i kulturavdelinga fram til neste sommar, og går no inn i stillinga som konstituert kulturleiar for Eileen Gjerde som skal ha permisjon fram til.. Sauda kommune gjennom entreprenør Brødrene Selvik AS jobber med utbedring av kryss og parkeringsplass ved Andedammen/Stadion. 31.10.2020 En gjestearbeider påvist med Covid-19 i Sauda En gjestearbeider i Sauda har i dag, lørdag, fått påvist smitte med Covid-19 Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper Radøy kommune viser til rapport om Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene (Sørheimutvalet), jf brev av 26.10.07 frå Kommunal- og regionaldepartementet. Radøy kommune legg vekt på hovudføremålet med inntektssystemet, som er å tilrettelegge for eit likeverdig tenestetilbod i alle delar av landet RADØY KOMMUNE Det kongelige olje- og energidepartement postboks 8148 Dep 0033 OSLO Dykkar ref. Vår ref. Dato: 05/403-135/ 11/3841/S01/ANT Manger: 16.05.2011 NY 300KV KRAFTLEIDNING - MONGSTAD - KOLLSNES - HØYRING AV NVE SI INNSTILLING Vi viser til dykkar høyringsbrev

Radøy kommune (utgått) Kommunenr 1260 Kun utgåtte skoler med adresse i Radøy kommune (utgått) vises her. Endre utvalg. Enhet. Radøy kommune (utgått) Geografisk Kommuner i fylket Kommuner i min kommunegruppe Skoler i kommunen Vis. Perioder Enkel visning. Utvalg. Alle eierformer. Alle eierformer; Offentlig; Hjelp til tolkning. Kommunen grenser i sør til Haugesund og Tysvær, over fjorden i vest til Bømlo, over fjorden i nord til Stord og over Ålfjorden i øst til Vindafjord. Tysnes kommune. Tysnes er en øykommune i Hordaland. Tysnes har et samlet areal på 255 km². Innbyggertallet er ca. 2800 Noen fakta om nye kommuner fra 2020. Fra 1. januar 2020 har vi 356 kommuner i Norge mot 422 kommuner i 2019. 109 kommuner slår seg sammen til 43 nye kommuner. Ved utgangen av 2016 hadde Norge 427 kommuner. Jølster er en av kommunene som opphører i 2020 når den slår seg sammen med Førde, Gaular og Naustdal til Sunnfjord kommune. Foto: K - Eg vil gratulere Radøy kommune med prisen Årets nynorskkommune 2014, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunen har utmerka seg med sitt breie arbeid for å vedlikehalde og styrke nynorsken Radøy kommune skal i år 2004 ha operativt system for registrering av sjukefråvær. Rutinar for oppfølgjing av sjukefråver skal følgjast. 2. Alle verneomboda skal gjennomgå grunnopplæring (40-timers kurs) i HMT innan seks månader etter valet. Alle medlemmer av AMU og alle leiarar med HMT-ansva

Nyheter - Rødøy kommun

Radøy kommune (utgått), Grunnskole, Undervisningspersonell, Alle eierformer, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn. Indikator og nøkkeltall Radøy kommune (utgått) Hordaland fylke (utgått) Nasjonalt: Driftsutgifter per elev : 141 784 122. Anslag frie inntekter for Radøy kommune er 269 530 000 kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Radøy kommune fra 2015 til 2016 på 3,4 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 4,3 prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2015 Forskrift om samanslåing av Lindås, Meland og Radøy kommuner til Alver kommune § 1. Lindås kommune, Meland kommune og Radøy kommune blir slått saman til ein kommune frå 1. januar 2020 · Austrheim kommune vedtar forskrift om stenging av campingplassar, bubilcamping og gjestehamner, i samband med Covid-19. · Forskrifta trer i kraft straks, og gjeld inntil vidare. Forskrifta vert oppheva når tiltaka ikkje lenger er naudsynt, jf. smittevernlova § 4-1, 5. ledd

Radøy sokn - Radøy sok

Band 2B: Gards- og personhistorie for skulekrinsane Øvstegard og Isdal/Gjervik i tidlegare Hamre kommune i Hordaland kring 1814 til og med 2003. Red. Egil Hopsland ofl. Utg. Lindås sogelag. 2007. 327 s. Digital versjon på Nettbiblioteket. Tillegg og rettingar til Band 1 og 2A. 1975. 54 s. Digital versjon på Nettbiblioteket Gjennom kommunen går både Kystriksvegen (fv 17) og Hurtigrute-leia, og Polarsirkelen går gjennom Rødøy. Det er mange spennende opplevelser som venter en reisende turist i Rødøy og vi ønsker alle hjertelig velkommen. Inntil videre kan du bli litt bedre kjent med kommunen her på våre hjemmesider Velkommen til Kystfolket under polarsirkelen! På denne del av siden som vi har kalt Om Rødøy har vi samlet stoff hvor du kan bli bedre kjent med kommunen vår. Ved å bruke menypunktene til venstre, kan du veksle mellom artikler som forteller om kommunen av i dag og artikler som viser kommunens historie Radøy kommune fra , 101260973S1 - Radøy kommun Ledere Radøy kommune. Download the executives list. Jarle Landås. Daglig leder. Kommende hendelser. Oppdag interessante arrangementer. Nøkkeltall Radøy kommune. Produkter og tjenester Radøy kommune. Produsent Distributør Tjenesteleverandør. Produkter og tjenester. Offentlig forvaltning

Radøy kommune låg i Hordaland, og grensa til Austrheim i nord, Lindås i aust, Askøy, Øygarden og Fedje i vest og Meland i sør. Administrasjonssenteret er Manger.Kommunen var oppretta i 1964, då kommunane Hordabø og Manger, størstedelen av Sæbø og mindre delar av Lindås, Austrheim og Herdla vart samanslegne. 22. juni 2016 vedtok kommunestyra i Lindås, Radøy og Meland at dei tre. Radøy kommune. af GoMentor. Sidst opdateret 15.1.2020 Reviewer GoMentor Tweet Få hjelp for Radøy kommune. Finn hjelp i nærheten. Få hjelp online fra 199 kr./uke. Søk med postnummer km fra. Se utvalgte mentorer under. Se flere mentorer . Få hjelp for Radøy kommune. Finn hjelp i nærheten. Radøy, kommune i Hordaland, 111 km², 4678 innb. (2004). Ligger på kysten av Nordhordland og omfatter øya Radøy (103 km²) unntatt sørspissen, og en rekke mindre øyer, holmer og skjær. Hele kommunen er et lavland med lave bergrygger og myrdrag i. Radøy Kommune er ein av kommunane i Vestlandsprosjektet, med kring 5000 innbyggarar. I 2020 vert Radøy ein del av Alver kommunen, saman med kommunane Lindås og Meland. Meland er ansvarleg kommune for prosjektet Samordna Velferdsteknologi i Alver. Brosjyra finn du under her: Brosjyr

Miljøverndirektoratet har ved delegeringsvedtak av 19. jul 2001 gitt kommunen myndighet til å fastsette forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner etter forurensingsloven § 9. Ved å fastsette en egen lokal forskrift har Dønna kommune mulighet å forby eller tillate all form for åpen brenning eller brenning av avfall i småovner, innenfor de rammene som er gitt av. Dette er Bodø kommunes hjemmesider. Her håper vi at du finner all den kommunale informasjonen du trenger. Du er også velkommen til å ta kontakt med vårt servicekontor på 75 55 50 00

Alver kommun

Radøy kommune ble dannet 1. januar 1964 ved sammenslåingen av seks kommuner som helt eller delvis lå på øyen Radøy, unntaket var Alversund som gikk inn i Lindås. Fra syd inngikk Sæbø, Manger og Hordabø, samt deler av Herdla (øyen Bognøy), Lindås (Ystebø og Skjelvik) og Austrheim (Straume) barnehage, skole, sfo, barnevern, PPT, helsesøster, jordmor, voksenopplæring, badeland, kino, bibliotek, turløyper, skiløyper, tilskuddsmidler, legevakt, fastlege. Radøy kommune. Velkommen til et besøk på Radøy Kunst Senter RKS er en stiftelse og et senter for visning av samtidskunst i Nordhordland. Galleriet er 160 m2 og RKS viser her arbeider av en eller flere kunstnere. Senteret har et samarbeid med grunnskolene i regionen og viser også elevenes arbeider

Radøydialekten, ord og uttrykk

radoy.kommune.no Radøy kommune - Du er ein del av beredskapen i Noreg Du er ein del av beredskapen i Noreg Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte Radøy kommune fekk ny organisasjonsstruktur får 2014. Kommunen har rådmann som øvste leiar, og tre kommunalsjefar med ansvar for kvar sin sektor. Desse sektorane er Drift og forvaltning, Helse og omsorg og Oppvekst Radøy kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 27.10.2014 Lin Tove Thomassen 14/1734 - 12 Høyring - Forslag til endringar i vallova og valforskrifta Valstyret har i sak 03/14 vedteke å senda vedlagte høyringsutale i samband med forslag ti

Denne vedtekta tek til å gjelde ein månad etter at ho er stadfest av Politidirektoratet. Føresegn av 27. februar 1973 nr. 4460 om politivedtekt for Radøy kommune, Hordaland, fell bort frå same tid. Del paragraf Kart over koordinatar ved hjelp av OSM Kart over opptil 200 koordinatar ved hjelp av Bing; Artiklar i kategorien «Radøy kommune» Kategorien inneheld desse 10 sidene, av totalt 10 Radøy kommune vil jobba vidare med dei tiltaka som kommunen har mynde for eller sjølv har ansvar for å få gjennomført. Det gjeld tiltak innanfor landbruk og avlaup. For oppfølging av andre tiltak må kommunane få kompensert for nye oppgåver som fylgje av vassforskrifta

Radøy kommune t Hordaland fylke - uttale frå Radøy kommune Radøy kommune viser til dykkar brev av 23.11.16 med anmoding om uttale i høve oppankring av to riggar i sjøområde utanfor gbnr 45/10 i Radøy kommune. Kommunen ber om orsaking for lang sakshandsamingstid Austrheim kommune 56 16 20 00 Sentralbordet i Austrheim kommune er betjent av Servicekontoret. Vi kan svare på spørsmål og sette telefon vidare til sakshandsamar og ulike avdelingar i kommunen. Når kan du ringe? Måndag - fredag kl. 09:00 - 15:00. Vakttelefonar. Ved akutte hendingar skal naudetatane kontaktast direkte: Brann 110 Politi 11 Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 30.08.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 064/2016 Framlegg til Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016 - 2020 - gjennomgang o Indre Østfold kommune Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad. Besøksadresse (rådhuset): Rådhusgata 22, 1830 Askim. Telefon: +47 69 68 10 00. E-post: post@io.kommune.no. Organisasjonsnummer: 920 123 899. Fakturaadresse EHF-faktura: 920 123 89

Kartlegging i kommunene til Helhetsverkstedet

Olav Mongstad, assisterende rådmann, Austrheim kommune Monika Kvamme, avdelingsleder, pleie og omsorg, Austrheim kommune Leni Dale, kommunalsjef for helse og omsorg, Lindås kommun Vis Kjetil Morkens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Kjetil har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Kjetils forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

Radøy kommune - Ungdat

Bø kommune sitt offisielle nettsted. Aktuelt og informasjon om Bø, kommunale tjenester og organisasjon Meld feil til kommunen Meld feil til kommunen Meld om feil på vann og avløp, vei, park og miljø. Se meldinger fra Vaktsentralen. Send feilmelding Luftkvalitet akkurat nå Klosterhaugen - Liten eller ingen risiko for helseeffekter. Rådal - Liten eller ingen. Radøy kommune (utgått) Kommunenr 1260 Kun utgåtte skoler med adresse i Radøy kommune (utgått) vises her. Endre utvalg. Enhet. Radøy kommune (utgått) Geografisk Kommuner i fylket Kommuner i min kommunegruppe Skoler i kommunen Vis. Perioder Trinn Kjønn Eierform Enkel visning. Utvalg. Alle eierformer. Alle eierformer; Offentlig; Trinn 7. I Bergen er ferie- og fridager som oftest felles for alle kommunale skoler og barnehager. Din barnehage eller skole kan likevel ha lagt sine planleggingsdager til andre datoer. Slike endringer skal være bestemt innen 31. januar for kommende skoleår Dette vert betalt av kommunen. Vil du ha vaksine ,men kan ikkje møte på dagane over, ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Kjersti Nilsen Torstensen på tlf. 56165117 eller 408 02 756 . Litt informasjon: 1) Dei fleste influensaepidemiane kjem i perioden desember- janua

Politikk, samfunn og organisasjon. Du kan være med å påvirke. Følg med i lokalpolitikken i Namsskogan kommune. På våre nettsider finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske utvalg og råd Radøy kommune Innkalling for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 001/2014 Meldinger og referatsaker 002/2014 Vidareføring av forsøk med elektronisk kryssing av manntal på valdage Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Radøy kommune, Radøy Velferdssenter 20.-21. oktober 2015. Tilsynet er eitt av dei planlagde tilsyna som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører dette året. Fylkesmannen i fylket har fullmakt til å føre tilsyn med helsetenesta etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 TRÆNA KOMMUNE. Rådhuset 8770 Træna. Tlf.: 75095800. Rådmann: Torild Fogelberg Hansen. Følg oss på Facebook Følg oss på Instagram. Web levert av CustomPublish.

Alver kommune, Vestland: Hjemmel: LOV-1989-06-02-27-§3-7, LOV-1989-06-02-27-§4-4: Kunngjort: 29.09.2016 kl. 15.30: Korttittel: Forskrift om sal, skjenking og opningstider, Radøy: Heimel: Fastsett av Radøy kommunestyre 21. september 2016 med heimel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-7 og. Lindås var en kommune i Hordaland fylke. Den ble i 2020 slått sammen med Meland og Radøy til Alver kommune, og ble samtidig en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform. Lindås kommune omfattet det meste av Lindåshalvøya med tilliggende øyer, blant annet sørligste del av Radøy. Øst for Lindåshalvøya omfattet kommunen nordbredden av. Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: Møtestad: Møtetid: 08.12.2016 Kommunestyresalen 18.15 Saksliste: Saksnr Tittel 063/2016 Meldingar og referatsaker 064/2016 Prioritering av søknader om spelemidlar - søknadsrunden 2017 065/2016 Intensjonsavtale om utvalde tenester frå Business Region Bergen (BRB

Kommunedirektør, Trond Arne Aglen, ber alle tilsette i Herøy kommune vurdere gjennomføring av fysiske møte dei neste vekene. 06.11.2020 Petter Ole Kopperstad vert konstituert kulturleiar Petter Ole Kopperstad er engasjert inn i kulturavdelinga fram til neste sommar, og går no inn i stillinga som konstituert kulturleiar for Eileen Gjerde som skal ha permisjon fram til.. 17. mai-program for krinsane i Radøy § 6. I ein overgangsperiode frå 1. januar 2020 til 31. desember 2021 får Alver kommune unntak frå eigedomsskattelova slik at eigedomsskatteregima som gjaldt i Lindås kommune, Meland kommune og Radøy kommune kan videreførast for vedkommande område i overgangsperioden i den grad desse var i samsvar med eigedomsskattelova Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 060/2016 Formannskapet i Radøy PS 13.06.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/250 16/7686 Kommunereform - møte i styringsgruppa Saksopplysingar: Det har vore eit avsluttande møte i forhandlingsutvalet i 3-kommune-prosjektet mellom Radøy

Naturviteren 4 2013 by Naturviterne - IssuuKyrkja i Meland kommuneSlik blir det nye kartet over Hordaland – NRK HordalandEksempel: Tannhelse i Radøy kommune | Naku

postkasse@rost.kommune.no. Post- og besøksadresse: Røst kommune Røstlandveien 37 8064 Røst. Organisasjonsnummer: 945 037 687 Kontonummer: 4500 78 75839 Kommunenummer: 1856. Legekontor: tlf. 76 05 05 40 Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 11 1. januar sluttar me å oppdatera facebooksida for Radøy kommune. Takk til alle som har følgt oss på denne sida Følg oss gjerne videre på Alver kommune.. Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 11.05.2017 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18.00 Saksliste: Saksnr Tittel 016/2017 Meldingar og referatsake

 • Thinspiration movie.
 • Bilderrahmen silber.
 • Tilskudd til gjerding.
 • Fastname imap outlook.
 • Bergans bygdin jacket test.
 • French the untouchables.
 • Toll norge alkohol.
 • Parlamentsvalg storbritannia.
 • Moskusand foring.
 • Urinsyregikt crp.
 • Normalt overbitt.
 • Fødselsbrev eksempel.
 • Strandvegen barnehage.
 • Hjemmelaget saftis myk.
 • Viking bracelet.
 • Kos turkey.
 • Ticketmaster norge kontakt.
 • Flyg växjö gdansk ryanair.
 • Meiningen geschäfte öffnungszeiten.
 • Apple music vs spotify norge.
 • Vår staude god morgen norge.
 • Stella mccartney falabella medium.
 • Childish gambino.
 • Veranstaltungen essen rüttenscheid.
 • E18 norge.
 • Study in norway in english.
 • Einladungskarten hochzeit winter.
 • Maroon 5 what lovers do.
 • Riesenhamsterratte kaufen.
 • Førerkort medikamenter tabell.
 • Schauinslandbahn valentinstag.
 • Manet maleri kryssord.
 • Spareribs i ovn.
 • Fly miljø.
 • Hanfsamen bestellen.
 • Fiskeboller innhold.
 • Viagra reseptfritt i frankrike.
 • Cervinia zermatt summer skiing.
 • Tauplitzalm panorama.
 • Third degree burn.
 • Jerntabletter diare.